Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Přemáhejme zlo
15.8.2023

Poučení ze Sodomy
7.7.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

,, Byl jsem mladý a teď jsem starý, ale neviděl jsem spravedlivého, který by byl opuštěn a jehož potomstvo by žebralo o chléb. "

Žalm 37:25;

Ačkoliv se vztahy mezi lidmi rychle mění, kvůli nervozitě a strachu, který vědomě a silně podporují média, stále platí, že většina rodičů, chce pro své děti to nejlepší. Šetří jim peníze, aby měli snazší vstup do dospělého života, podporují je ve studiu, snaží se jim zajistit zdravou stravu a životní návyky atd. To je určitě chvályhodné. Ale je to to nejlepší, co mohou pro své děti udělat?

David měl velmi pestrý a nebezpečný život, plný zvratů, ušlechtilých a hrdinských činů a také nemalých hříchů. Na jeho příběhu se proto můžeme dovědět mnoho o samotném Bohu. Například jak se dívá na člověka, jenž není bez chyb, ale spoléhá na Boha, jeho napomínání mu není lhostejné a je vůči Bohu ryzí? Na Davidově příběhu je lépe, než na jakémkoliv jiném biblickém příběhu vidět, že Bůh podepírá ty, kdo mají podobný vztah k Bohu, jako měl David.

David si to velmi dobře uvědomoval, jeho žalmy vycházejí z vlastních prožitých příběhů, proto jsou zároveň velmi věrohodným, pravdivým svědectvím o Bohu a jeho vztahu k těm, kdo ho očekávají, spoléhají na něj a snaží se žít, podle Božího slova a zákona. I když jsou Žalmy plné bolestných a nebezpečných situací, vydávají povzbudivé svědectví pro ty, kdo mají Boha upřímně rádi.

V Davidově pojetí je Spravedlivý ten, kdo má živou víru v Boha, není mu lhostejné Boží slovo a snaží se žít bezúhonně. Snaží se konat dobro a dává přednost pravdě před lží, bezzákonností, svévolí. Nevyhledává nepoctivý zisk a nežene se za bohatstvím za každou cenu. Ačkoliv hřeší, padá do spáru hříchu, Bůh ho opakovaně podrží a nedopustí, aby padnul navždy. Sám David to vyjadřuje slovy:

,,JHVH upevňuje kroky muže, oblíbil si jeho cestu. Když upadne, nebude zavržen, vždyť JHVH mu podepírá ruku. Byl jsem mladý a teď jsem starý, ale neviděl jsem spravedlivého, který by byl opuštěn, a jehož potomstvo by žebralo o chléb."

A platí to i opačně. Ve 2 Mojžíšově 34:6,7 se píše: ,,Když míjel Hospodin před ním, zvolal: Hospodin, Hospodin jest Bůh milosrdný a milostivý, shovívavý, pln milosti a pravdy. Z achovává milost až do tisícího pokolení , odpouští vinu a poklesek a hřích, ale nenechává zcela bez trestu a pamatuje na vinu otců na dětech a na vnucích, do třetího a do čtvrtého pokolení."

Bůh nám tím ve svém slově říká, že není jedno, jak žijeme. Z Božích slov i ze zkušenosti Izraelského krále je zřejmé, že naše chování může mít vliv i na život našeho potomstva, ještě dlouho po našem odchodu.

Pamatujme na to v našem životě. Pamatujme na to, že to nejlepší, co pro naše děti můžeme udělat, nejsou jen nastřádané peníze a jiná materiální podpora, ale hlavně vychovat v nich dobrý vztah k Bohu, a přivézt je k vědomí, že nežijeme jen sami sobě a pro sebe a svůj svět, ale že jsme součástí velkolepého stvořitelského díla, v němž záleží na všem, co děláme a jaké je ovoce našich činů.

Z vlastní zkušenosti král David napsal do 37 Žalmu i tato slova: ,,Ničema si půjčuje, ale nesplácí. Spravedlivý se slitovává a dává. Jím požehnaní obdrží zemi, ale jím zlořečení budou vyhlazeni. Hospodin upevňuje kroky muže, oblíbil si jeho cestu. Když upadne, nebude zavržen, vždyť Hospodin mu podepírá ruku."

Snažme se proto žít, tak abychom se mohli líbit Bohu nebo, aby se nad námi mohl slitovat, když klopýtneme. Vždyť Bůh je Hospodin jest Bůh milosrdný a milostivý, shovívavý, pln milosti a pravdy.