Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Přemáhejme zlo
15.8.2023

Poučení ze Sodomy
7.7.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

,,Svá znamení nevidíme, není již proroka, a nikdo z nás neví, dokdy to potrvá."

Žalm 74:9;

 

Sleduješ vývoj lidstva, kam směřuje? Znepokojuje tě, jak se mezi lidmi šíří prostřednictvím médií strach? Všechny revoluční změny v Evropě, od Cromwella a Francouzské revoluce, vyhlášení nezávislosti anglických kolonií v Severní Americe a vznik USA, vznik demokracie a komunistického systému, dokonce i Německý a Italský nacismus a fašismus vznikli na idejích, které lidé v dané době a národu, ve většině, přijali za své.

Současný vývoj, směřující ke zcela novému světovému uspořádání, není inspirován žádnou oficiální idejí, ale strachem. Z války, z kriminality, z hladu, z nemoci. Prostě strach z čehokoliv. Budovatelé nové totality používají strach, aby lidé byli ochotni v zájmu míru a bezpečí přijmout omezení osobní svobody, soukromí a smířili se s totalitními metodami vládnutí.

Církve mlčí nebo dokonce spolupracují na vytvoření nové totality. Jsou mezi nimi, ale i opravdoví křesťané, kteří se modlí za posvěcení Božího jména a vyhlíží znamení příchodu Božího království a zkoumají Písmo, aby zjistili, jak dlouho tento stav potrvá. Jsme na tom stejně jako žalmista. Ani mi nevíme, dokdy to potrvá.

Na první pohled jsme bezradní a církve se tak chovají. Až na statečné jedince, jsou zalezlé a mlčí nebo dokonce aktivně spolupracují s budovateli nové totality. Ale bezradní jsou jen ti, kdo nehledají Boží království a jeho spravedlnost. Ještě se nestalo, aby Bůh trestal bez varování. Jde jen o to, kdo mu věnuje pozornost a kdo ne.

Je velmi pravděpodobné, že dříve než vstoupí Bůh do současného jednostranného vývoje a dojde na katastrofu popsanou v šesté pečeti, bude varovat lidstvo skrze své pravé služebníky. Je to zřejmé z toho, že lidé všech úrovní budou považovat tu katastrofu za hněv Boží a Beránkův. Dnes je tak málo slyšet o Kristu a Bůh i Kristus jsou ve společnosti tak zneváženi, že by teď málokdo hledal v takové katastrofě Boží a Beránkův hněv. V katastrofických filmech sice vystupují i postavy volající, že jde o Boží hněv, ale jsou to jednotlivci, kteří se chovají často jako pomatenci nebo zaslepení fanatici.

Kdo bude nakonec tím jezdcem na bílém koni s vítězným věncem dobyvatele, zatím nevíme, ale můžeme čekat, že se objeví brzo. Buďme proto bdělí.