Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Přemáhejme zlo
15.8.2023

Poučení ze Sodomy
7.7.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

" ... Padněte na nás a skryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu, a před hněvem Beránka!  Neboť přišel veliký den jejich hněvu; kdo bude moci obstát?" (Zjevení 6:16,17)

 

Katastrofa popisovaná v šesté pečeti vyděsí krále, vojevůdce i prosté lidi, svobodné i otroky. Z jejího popisu je patrné, že přijde z vesmíru ("... nastalo veliké zemětřesení, slunce zčernalo jako žíněný pytel a měsíc úplně zkrvavěl.  A nebeské hvězdy spadly na zem, jako když fíkovník zmítaný vichrem shazuje své pozdní fíky;  a nebe zmizelo, jako když se svinuje svitek," Zj 6:12-14). Panika bude všeobecná a veliká po celém světě. Zkuste si představit ne jeden, ale mnoho meteoritů velikých jako byl ten, který dopadl v r. 2013 v oblasti Čeljabinsku.

Událost je vysvětlená větou "... skryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu, a před hněvem Beránka!  Neboť přišel veliký den jejich hněvu ;" To je překvapivé. Jestliže toto prohlášení vyjadřuje názor všech bez ohledu na národnost, víru, kulturu, historii, jak takové národy jako jsou Číňané, muslimské národy, Japonci a další skupiny nehlásící se ke křesťanství dospěly k ryze křesťanskému vysvětlení této události. Víme přece, že událost podobně popsanou předpovídají i v jiných náboženských a kulturních skupinách. Například indiáni Hopi. Proč převládne křesťanské vysvětlení této události?

Jedno z možných vysvětlení je, že tuto událost předem ohlásí novodobí křesťanští proroci nebo badatelé Bible. Nebo obojí. Ať už to bude jakkoliv je potřeba správně pochopit, co tato událost znamená. Ve čtvrté pečeti je řečeno, že těm jezdcům byla dána moc zhubit čtvrtinu země mečem, hladem, morem a dravými šelmami. Jde o nápadnou shodu s tresty, které Bůh v zákoně oznámil a podle něj i používal vůči neposlušnému Mojžíšovu lidu. Například 3Moj. 26 kapitola a jinde. Šlo především o tresty výchovné. Protože nyní však s velkou pravděpodobností bude zasažen celý svět nejen Boží lid, nemůže jít o Boží soud, jak by si mohl někdo myslet. Bůh je spravedlivý a než kohokoliv potrestá (neplést si s životními situacemi mezi obdobími soudu), dá mu šanci k pokání. Ve skutečnosti je tato událost vyvrcholení období pečetí, která završuje výchovu (zrání obilí i plevele podle Ježíšova podobenství) Božího lidu a po jejím skončení dochází k označování vyvolených Boží pečetí (Svatým duchem jako dostali Ježíšovi učedníci o letnicích). Ti jsou první ovoce (prvotiny země) vykoupené z lidí Bohu a Beránkovi. To je jeden z hlavních výchovných výsledků pečetí.

Je naším úkolem oznamovat lidem, že událost popsaná v šesté pečeti bude reálná a vyvolá skutečnou paniku. Zároveň bude pro celé lidstvo výstražným znamením, neboť tato zkouška nažene skutečný strach a přiměje lidstvo zpozornět, aby mohlo správně pochopit, co bude následovat. Nejdříve soud Božího lidu a pak ostatního lidstva. Následovat bude trest těch, kdo hubí zemi a mají na svých rukou krev nevinných. Takže událost šesté pečetě není završení Božího soudu (neplést si se soudem popsaným na konci Zjevení), ale jeho začátek. Na to bychom měli jako křesťané upozorňovat. Buďme proto pevné víry a odhodlání vytrvat i během zkoušky, která přijde na celou obydlenou zem (Zj 3:10).


Zpět