Křesťanské biblické badatelství

Kniha:
Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Blesk od východu k západu
Záchrana křesťanů milosrdenstvím
Křesťanům
Kniha Zjevení Janovo
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie: Svěstlo živých

Novinky

Nová studie: Spor o Joba
31/1/2018
Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017
V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017
Až se naplní míra vzpurných
16/10/2016

Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Duchovní vykořenění
14/4/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

Sen krále Nebúkadnesara
15/10/2014

Událost, která změní svět
1/9/2014

Podobenství o pannách
20/6/2014

Předurčení
18/12/2013

Milost a pokoj vám od Boha a Otce našeho Pána Ježíše Krista:

-          bratrům a sestrám v křesťanské víře,

-          židovským bratrům a sestrám,

-          všem lidem dobré vůle, kteří nejsou sobečtí, nadutí a chvástaví, nenávidí faleš a klam, a radují se ze všeho, co je dobré.

Žijeme v době zrychlujícího se vývoje a společenských změn. Stále častěji se setkáváme s novými objevy a odhaleními všeho druhu a jsme zahlcováni novými informacemi. To vyvolává v mnohých z nás buď bezradnost či otázky, na které hledáme odpovědi.

Dlouholeté, usilovné studium Božího slova nám potvrzuje, že pouze Bible poskytuje spolehlivé a pravdivé informace a to nejen odpovědi samé, ale především vodítko, návod jak je hledat.

Mnohé z toho, co dnes prožíváme a čeho jsme svědky, má hluboké kořeny v minulosti. I Bible má počátek v dávné minulosti a vydává svědectví o událostech a příčinách, které způsobily, že dnes čelíme velkým problémům celosvětového rozsahu. Jsme ochotni přiznat si skutečnou realitu? Najdeme odvahu vydat se po úzké a trnité cestě vedoucí k pravdivému poznání Boha, cestě, na jejímž začátku je naděje založená na víře podložené prokazatelnou Boží spravedlností, věrností a milosrdenstvím a na konci je světlo a život věčný?

Na těchto stránkách najdete výsledky naší mnohaleté studijní práce:

 Jak to začalo? Spor o stvoření a řešení sporných otázek. Proč Bůh uzavírá smlouvy s lidmi? O hříchu a svobodné vůli. O Synu člověka a jeho roli v Božím plánu na záchranu lidstva. O příchodu Božího království. Jak rozeznáme pravého Syna člověka od falešných a jak rozpoznáme blížící se čas? K těmto a dalším tématům zde najdete informace, které vám mohou otevřít nový pohled na studium Písma. Jsme křesťané, ale naše práce je určená všem, stejně tak jako Bible.

Jelikož nejsme členy žádné církve snažíme se poznávat a přijímat Biblické pravdy neomezováni církevními tradicemi.

Vaši bratři a sestry, služebníci Boží       (viz.: "Kdo jsme") 


Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje:
(19.11.2016)      celý text


Velikonoční zamyšlení nad texty:
(29.3.2018) celý text

Ať se vaše srdce nechvěje. Věříte v Boha, věřte i ve mne. ... Nezanechám vás jako sirotky, přijdu k vám. Ještě malou chvíli a svět mne již neuvidí, vy však mne uvidíte, protože já žiji a také vy budete žít." (Jan 14:1,18,19)Archiv biblických textů

„Blížil se svátek nekvašených chlebů, který se nazývá Pascha, to jest velikonoce. (L 22:1)