,, Jestliže však někdo miluje Boha, Bůh ho zná. "

1Korintským 8:3;

 

Bůh ví o každém z nás. Ježíš například řekl: ,,Ale ani vlas z vaší hlavy se určitě neztratí. " nebo ,,Což se neprodává pět vrabců za dva haléře? A ani jeden z nich není zapomenut před Bohem. Vždyť i všechny vlasy na vaší hlavě jsou spočteny. Nebojte se! Jste cennější než mnoho vrabců." (Lukáš 21:18; 12:6,7)

To jsou působivá slova. Ježíš není sám, kdo nás ujišťuje o Boží pozornosti vůči nám. Prorok Malachiáš například píše: ,,Tehdy ti, kdo se bojí Hospodina, mluvili jeden s druhým a Hospodin dával pozor a slyšel. Pamětní kniha byla před ním sepsána pro ty, kdo se bojí Hospodina a kdo si váží jeho jména. Budou mým vlastnictvím -- praví Hospodin zástupů -- v den, který učiním. Budu mít s nimi soucit, jako má člověk soucit se svým synem, který mu slouží." (Malachiáš 3:16,17)

I apoštol Pavel píše o lásce k Bohu ,,Víme, že těm, kteří milují Boha, všechny věci spolu působí k dobrému," (Římanům 8:28) V Bibli najdeme mnohem více podobně povzbudivých slov.

Je však také pravda, že ne každý ,,kdo mi říká Pane, Pane" je opravdu upřímný. To samé platí i o vztahu k Bohu. Ne nadarmo nás Ježíš varuje: ,,Mějte se na pozoru před falešnými proroky, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci." (Matouš 7:15)

Víme však sami o sobě jestli Boha milujeme opravdu? Jak to poznáme? Apoštol Jan nám k tomu píše důležité vodítko: ,,Řekne-li někdo: ,Miluji Boha,' a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Vždyť kdo nemiluje svého bratra, kterého viděl, nemůže milovat Boha, kterého neviděl.". (1Jana 4:20) Láska je nejdůležitější vlastnost, kterou máme rozvíjet a podporovat dobrými skutky a vztahy. Lidé, kteří nemají lásku k druhým, nemilují Boha. Bůh je nebude znát, jestli nezmění svůj vztah k lidem. Neboť Bůh je láska. Kdo nemá lásku, není z Boha.

Důležité vodítko, svědčící o našem vztahu k Bohu najdeme v Žalmu 97:10: ,,Kdo milujete Hospodina, mějte v nenávisti zlo. On střeží duše svých věrných a vysvobozuje je z ruky ničemů."

Na našem vztahu k Bohu opravdu záleží. Láska, o níž mluvil Ježíš, je to nejušlechtilejší, co nás může v životě potkat. Ani moc, sláva, bohatství, ani všechny požitky, které nabízí svět, nemůže překonat význam, velikost a ušlechtilost lásky. Ti, kdo projevují lásku k Bohu, láskou k bližním, nebudou zklamaní. Bůh střeží jejich duše a vysvobozuje je z rukou ničemů. Budou zapsaní v knize života a budou žít navždy.