,, Každý bude pobývat pod svou révou a pod svým fíkovníkem a nikdo ho nevyděsí. Vždyť promluvila ústa Hospodina zástupů. "

Micheáš 4:4;

 

Dlouho jsem hledal v tomto textu nějakou hlubokou symboliku, ale stejný text, zasazený do historické souvislosti my ukázal, že vysvětlení může být mnohem jednodušší. Jde o text z 1Královské knihy 5. kapitoly:

,,Juda i Izrael pobýval v bezpečí, každý pod svou révou a pod svým fíkovníkem, od Danu až po Beer-šebu, po všechny Šalomounovy dny." Bylo to konstatování, že Juda a Izrael byl v bezpečí a každý pracoval a živil se vlastním výtěžkem své práce a majetku. Připadá vám to normální? Možná jen do chvíle, než si uvědomíme, že jde o situaci, kdy každý Izraelita měl svůj majetek, své vlastnictví, které ho živilo. Kdy v historii národů se stalo, aby každý byl ekonomicky nezávislý a svobodný?

Čím je to proroctví pozoruhodné? Zamysleme se nad současným vývojem a můžeme (starší ročníky) porovnat i se socialismem. V současnosti je velké množství lidí ekonomicky závislé na státu a bankách. Jsou zadlužení takřka na celý produktivní život, aby měli vlastní byt, auto, zabezpečenou rodinu. Mají sice ústavou zaručená občanská práva a svobody, ale ve skutečnosti jsou mnozí lidé a jejich rodiny v ekonomickém otroctví. Jsou závislí na zaměstnavateli, na úspěšnosti vlastní firmy nebo řemesla, aby o svůj majetek nepřišli. Snaha o dosažení úplné závislosti většiny lidí na státu nebo jiných mocných je vidět, když pozorně sledujeme vývoj. Dobře je to vidět na zemědělství. Zemědělci jsou závislí nejen na přírodě, ale i na odběratelích a cenách za něž odběratelé koupí jejich produkci. Odběratelé to vědí proto tlačí ceny pod úroveň nákladů. Stát sice dotuje jejich produkci, ale tím jsou zase závislí na státu. Za Šalomounova kralování, byli Izraelité daleko méně ekonomicky závislí, jestli vůbec, než je tomu dnes a než tomu bylo za socialismu. Bylo to tím, že král Šalomoun se staral o svůj lid tak, aby rostl a sílil po všech stránkách. Pravdou je, že je zatížil i vysokými povinnými dávkami, které museli odvádět králi, ale pořád zůstávali ekonomicky nezávislí. Především v tom, že jejich vlastnictví nikdo neohrozil. K tomuto stavu společnosti se nepřiblížil ani socialistický systém, protože v něm sice měli lidé zaručené základní materiální jistoty, ale všichni byli opět zcela závislí na státu, protože jejich obživa závisela na státních podnicích. Státu patřilo téměř všechno a rozhodoval takřka o všem. Šalomoun ponechal svému lidu více ekonomické svobody, než všechny současné i minulé politické režimy.

 

Micheášovo proroctví nám říká, že v Božím království bude každý ekonomicky svobodný a vaše vlastnictví bude existovat v daleko spolehlivějších a spravedlivějších podmínkách, než je tomu dnes. Posuďte sami:

,, I stane se v posledních dnech, že hora Hospodinova domu bude stát pevně jako přední z hor a bude vyvýšena nad návrší. Budou k ní proudit lidé a mnohé národy přijdou a řeknou: Pojďte a vystupme na Hospodinovu horu, do domu Boha Jákobova. Bude nás učit svým cestám a my budeme chodit po jeho stezkách. Vždyť ze Sijónu vyjde zákon a Hospodinovo slovo z Jeruzaléma. Bude soudit mezi mnohými národy, kárat mocné a vzdálené národy. I překují své meče v radlice a svá kopí ve vinařské nože; národ proti národu nepozdvihne meč a nebudou se již učit boji." Micheáš 4:1-3;

 

Před budovou OSN v New Yorku je nová socha, šelma, jaguár se dvěma křídly s nápisem ,,To je strážce mezinárodního míru a bezpečnosti". Socha vyvolává v některých lidech podezření, že symbolizuje jednu ze šelem, o nichž píše Daniel ve svých proroctvích a Jan ve Zjevení, které je o posledních věcech tohoto věku. A není divu. Křesťané vědí, co napsal apoštol Pavel o posledních dnech:

,, O časech a dobách, bratři, nepotřebujete, aby vám bylo psáno. Vždyť sami přesně víte, že Pánův den přijde jako zloděj v noci. Když lidé budou říkat: ,Pokoj a bezpečí', tehdy na ně náhle přijde zkáza jako porodní bolesti na těhotnou ženu, a jistě neuniknou."

 

Ano pod heslem ,,zajistit a střežit mír a bezpečí" vznikne totalita, která ještě na zemi nebyla. Ale jak píše Micheáš:

,,I stane se v posledních dnech, že hora Hospodinova domu bude stát pevně jako přední z hor a bude vyvýšena nad návrší." Hora Hospodinova (hebrejské jméno Boha יהוה (JHVH) se překládá nejčastěji slovem Hospodin, ale také Jahve nebo Jehova) nebo-li Boží království na počátku jeho nové podoby, bude existovat fyzicky už v posledních dnech, ještě před příchodem Syna člověka za vlády šelmy a její totality. Zánik té šelmy bude teprve znamenat opravdový mír a  bezpečí.