Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Světlo svítí ve tmě a tma jej nepohltila
18.6.2024

Více Boží svobody a lásky
1.1.2024

Umělá inteligence v Bibli?
17.12.2023

Konat dobro je cesta k životu
23.11.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

G E H E N A

 

Gehena jaká je

Gehena je místo:

- ve kterém budou potrestaní lidé žít,

- ve kterém nebudou moci uniknout sebevraždou,

- ve kterém budou muset trpět a snášet důsledky vlastních činů,

 ale

- ve kterém nebudou věčně.

Dosavadní výklady

Tento trest byl katolickou církví předkládán jako věčná nikdy nekončící muka; jakési nepředstavitelně kruté a nekonečné týrání, které je samo sobě účelem, smyslem a cílem. A skutečně: Jakoby Bible opravdu takový obraz předklá­dala. Proto tuto nauku převzaly i mnohé církve reformované. V poslední době církve přecházejí na "milosrdnější" výklad v tom smyslu, že jde o místo věčně vzdálené Bohu s neúplně a nepřesně stanovenými podmínkami, takže nelze odhadnout účinnost ani smysl takového trestu.

Svědkové Jehovovi oprávněně odmítli takovou koncepci, protože ta činí z Boha (JHVH) sa­distu, který ke své nekonečné existenci potřebuje ještě nekonečné požitky z bezna­dějného utrpení svých odpůrců. SJ nahradili tuto vizi absolutním trestem defini­tivního zničení. Takový názor však nedokáže jasně vysvětlit smysl Ježíšových slov u Lukáše 16:23,24.

Luk.16:23,24

A když v pekle pozdvihl v mukách oči, uviděl v dáli Abrahama a u něho Lazara. Tu zvolal: ,Otče Abrahame, smiluj se nade mnou a pošli Lazara, ať omočí aspoň špičku prstu ve vodě a svlaží mé rty, neboť se trápím v tomto plameni.` [EP]

K čemu potřeboval Ježíš Kristus tak hrozný popis trestu?

K zastrašení?

To těžko, protože Ježíš stále kladl důraz na argumentaci, pravdu, dokazování, a dále na takové vlastnosti svého Otce, které jsou se sadismem v pří­mém rozporu (láska, milosrdenství, něžnost atd.). Někdo by mohl namítnout, že se to nevylučuje, protože i v přírodě můžeme vidět dravce, kteří se ke svým dětem nebo i k sobě navzájem chovají laskavě. Takové přirovnání však neobsto­jí: Dravec není sadista a své kořisti bezdůvodně netýrá. Jedná tak jen proto, že mu jiný způsob života nedává možnost přežít. Kromě toho každé zvíře je ve srovnání s člověkem jen biologický automat, který má takový způsob chování naprogramován a jinak jednat nemůže. Nemá svobodnou vůli.

Nová katolická alternativa

Nekonečné týrání má ještě jednu novou katolickou alternativu: nyní podle nich nejde o fyzická muka ale o muka způsobená věčnou odloučeností od pravého Boha. Jenže tím nám předkládají tvrzení, že lidstvo může bez svého tvůrce existovat. Tvrzení, které přímo dává satanovi za pravdu. Podle nich tedy lidé mohou žít bez svého stvořitele a to dokonce nekonečně dlouho. Mohou být na něm nezávislí, nepotřebují ho. Budou mít sice nějaký nedostatek (neříká se jaký), ale místo toho se jim nabízí žít ve "svobodě" od jeho zákonů a příkazů.

Nepodsouvejme však všem katolíkům, že vědomě podporují satana a vědomě klamou. Oni většinou jen nevědí co říkají. Neuvědomují si, že jejich postulát téměř nekonečné Boží milosti a nekonečného odpouštění pro pokřtěné na jedné straně a nepředstavitel­ného trestu pro nepokřtěné na straně druhé je mimořádně zhoubný, protože klade absolutní důraz na formální akty a nikoli na skutečné právo a spravedlnost.

Význam Ježíšových slov

Proč tedy Ježíš předložil tak děsivý obraz?

Zbývá jediná možnost: Je pravdivý a Ježíš před ním varuje z úzkosti, aby si lidé takový trest nevynutili.

Smysl předloženého trestu

Pak však musíme řešit otázku smyslu takového trestu.

Písmo nám předkládá Boží přání aby všichni dospěli k pokání, k nápravě a k záchraně (2.P.3:9). To je zcela v rozporu s nekonečným týráním a vy­lučuje ho jako možnou alternativu. Na druhé straně však postuluje i možnost Božího neúspěchu - vždyť podlehne-li podstatná část lidstva (ne-li dokonce většina) trestu absolutní smrti, potom i tak satan dosáhne značného úspěchu ve své snaze učinit co nejvíce škody. Jeho smrt by byla provázena obrovským ohňostrojem smrti mnoha jeho následovníků.

Současně však víme, že Bůh si cení více těch, kteří byli trestem napraveni a vrátili se, než těch, kteří zůstali čistí (Lukáš 15. kapitola). Jakkoli to zní nespravedlivě, skutečností je, že napravený člověk poskytuje podstatně větší záruky spo­lehlivosti než člověk dosud zlem nedotčený.

Obraz spravedlnosti

Co tedy bude Gehena splňovat aby odpovídala Boží spravedlnosti?

- Gehena bude vychovávat a napravovat. Pak ale nemůže trvat nekonečně. Nemůže být nástrojem ukájení pomstychtivosti. Trest skončí po dosažení svého cíle pozitivním testem. 

- Náprava bude mít povahu vystavení ničemů důsledkům vlastní ničemnosti aby na "vlastní kůži" pocítili to, co sami způsobili jiným. Bude mít tedy povahu lidského utrpení všeho druhu.

- Ničemové způsobili mnoho utrpení a smrti mnoha lidem, kteří nechtěli zemřít a nechtěli uniknout tomuto trápení a týrání sebevraždou. Trestaní ničemové proto také nebudou moci mít možnost uniknout utrpení sebevraždou.

Podle údajů v Bibli je zřejmé, že trest Geheny bude pokračovat i po skončení sedmého stvořitelského dne do dalšího stvořitelského "týdne", ale v nějakém reálném a konečném čase skončí a potrestaní budou testováni na stupeň nápravy. Napravení se jistě budou moci navrátit mezi schválené a to bez diskvalifikace.Studii si můžete stáhnout zde:
Gehena.pdf

Zpět na seznam