Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Světlo svítí ve tmě a tma jej nepohltila
18.6.2024

Více Boží svobody a lásky
1.1.2024

Umělá inteligence v Bibli?
17.12.2023

Konat dobro je cesta k životu
23.11.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje

 

Závažné události, odehrávající se na středním východě, v Evropě i jinde, postupně naplňují některá biblická proroctví týkající se závěrečného období tohoto věku. Jsou i mezi znameními vyslovené našim Pánem Ježíšem ukazujícími na blížící se příchod Syna člověka. Kdo čte Bibli, ví, že biblická proroctví oznamují nejen, co se má stát, ale i příčiny ohlašovaných událostí a hlavně ukazují cestu k záchraně těm, kdo berou Boží slovo vážně. Proto zde můžeme předložit několik biblických proroctví a porovnat je se současnými událostmi a připomenout biblické texty napovídající nám jak jednat v těchto složitých dnech. Dokážeme si my, křesťané uvědomit souvislosti, příčiny dnešních událostí a východiska ze stále se zhoršující situace lidstva, které nám předkládá a nabízí Boží slovo? Děje se všechno náhodně? Kdyby bylo všechno ponecháno náhodě, jen na vůli těch, co hubí zemi, byla by biblická proroctví jen prázdným slovem. K pochopení je třeba přijmout Ježíšovu radu: ,,Hledejte však nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno." (Mt 6:33).

,, Budete slýchat o válkách a uslyšíte válečné zvěsti. Dejte si pozor, neděste se. To všechno musí nastat, ale to ještě není konec. " (Mt 24:6) Mnoho lidí se bojí, že přijde další, už třetí světová válka, která by znamenala možná zánik celého lidstva nebo alespoň návrat do tzv. ,,doby kamenné". I když Ježíš dál říká velmi znepokojivá slova: ,,Povstane totiž národ proti národu a království proti království, budou hladomory a zemětřesení na různých místech." (Mt 24:7), přesto se nemáme děsit. Proč? Protože to souvisí s příchodem Božího království. Ve dvou sv. válkách, které jsou součástí ,,počátku porodních bolestí" (Mt 24:8) se ještě člověk nemohl vyhubit. Nyní ano. Nikde v Písmu nenajdete, že Boží království vznikne na spálené a prázdné zemi. Danielovo proroctví dokonce říká: ,,  I zbylým šelmám odňali jejich vládu, ale prodloužení života jim bylo dáno až do jisté doby a času." (Da 7:12) Války jsou a budou až do příchodu Božího království, ale ne vše zničující.

,, Že jsi viděl železo promíšené s hliněnou keramikou -- lidé se budou mísit, ale držet jeden s druhým nebudou, právě tak jako se železo nemísí s keramikou. " (Da 2:43) Zdá se, že splňování tohoto proroctví právě prožívají mnohé evropské národy, jež čelí nebývalému náporu migrantů z cizích kontinentů, ras, kultur a náboženství. Ve snu krále Nebúkadnesara probíhá mísení lidí v době těsně před příchodem Božího království: ,,Za dnů oněch králů ale Bůh nebes nastolí království, jež nebude zničeno navěky ani to království nebude přenecháno jinému lidu. Ono rozdrtí a ukončí všechna tato království, ale samo bude stát navěky, neboť jsi viděl, jak se bez rukou z té hory vylomil kámen a rozdrtil železo, bronz, keramiku, stříbro i zlato. Veliký Bůh oznámil králi, co se stane potom. Ten sen je pravdivý a jeho výklad spolehlivý." (Da 2:44,45)

,, Ty, králi, jsi král králů, neboť Bůh nebes dal tobě království, moc, sílu i čest. A všechno, kde přebývají lidští synové, polní zvěř i nebeské ptactvo, dal tobě do ruky a učinil tě vládcem nad tím vším. Ta zlatá hlava jsi ty. " (Da 2:37,38) Ptáš-li se, proč Bůh nezasahuje do vládnutí lidských panovníků, zde máš část odpovědi. Bůh dal dočasně lidem právo vládnout nad celou zemí, podle své vůle. To je podstata výkladu prorockého snu Babylónského krále. Snaha vládců o vytvoření celosvětové vlády je dnes zřejmá. Podle Danielova výkladu králova snu vystřídá lidské vlády až Boží království. Proto i současný vývoj lze považovat za jedno z důležitých znamení.

,, Srdce obou králů budou nakloněna ke zlu, i u jednoho stolu budou mluvit lež, ale bez úspěchu, neboť konec nastane teprve určenou dobou. " (Da 11:27) Připomíná vám to jednání panovníků největších velmocí? Jsou nepřátelé, a připravují se na světovou válku? Zahynulo by při tom většina lidstva a tím by se přerušil vývoj k poslední světovládě, Velkému Babylonu. Plánují snad konec podle svého scénáře? Oddálilo by se usvědčení viníka všeho toho zla. Oddálil by se i příchod Božího království. Proto se záměr králů severu a jihu neuskuteční. Ale konec tohoto věku přijde podle biblických proroctví způsobem a v čase, který umožní dokončení soudu a příchod Božího království.

,, A protože vzroste bezzákonnost, ochladne láska mnohých. Ten však, kdo vytrvá do konce, bude zachráněn. " (Mt 24:12,13) Drzost těch, kdo jednají bezzákonně je stále větší a rychle se šíří. To způsobuje i mnoho nespravedlnosti a nepotrestaných křivd. Narůstá sobectví, bezohlednost a ušlechtilé vlastnosti jako je mírnost, laskavost, ohleduplnost, nesobeckost a další se považují za slabost. To vede k zatvrzelosti, nesmiřitelnosti, neúctě k druhým i k vlastním lidem. Roste agresivita, hádky a kriminalita všeho druhu. Nárůst všech negativních jevů v posledních desetiletích a zejména posledních letech, také patří ke znamením blízkého příchodu Božího království. Situace se bude s blížícím se koncem věku zhoršovat. Jaké rady nám dává Boží slovo, abychom obstáli a vytrvali?

 ,, Nespoléhejte na přední muže, na člověka, v němž není záchrana. Jeho duch odchází, on se vrací zpět do své země; v ten den je po jeho nápadech. Blahoslavený je ten, jehož pomocí je Bůh Jákobův, ten, jenž má naději v יהוה , svém Bohu, který učinil nebesa i zemi, moře a vše, co je v nich, který navěky zachovává věrnost. " (Žalm 146:3-6; Iz 2:22) Lidé zklamaní svými vůdci hledají nové silné vůdce. Nechápou, proč mnozí politici vymýšlejí špatné a zbytečné zákony. Proč podporují migraci cizinců, která způsobuje více problémů než užitku a činí mnoho dalších na první pohled nepochopitelných a nerozumných rozhodnutí? Protože mnozí lidé i politici jsou oklamáni tím, kdo svádí celý svět ke vzpouře proti Bohu a jeho synu: ,,... veliký drak, ten dávný had, nazývaný Ďábel a Satan, který svádí celý obydlený svět. ..." (Zj 12:9) Pro nás platí rada ,,Proto ten, kdo je rozumný, v této době umlkne, neboť je zlá doba." (Am 5:13)

,, Vaše mírnost, ať je známá všem lidem. Pán je blízko. " (Fi 4:5) Vzpomeňte si, co řekl Ježíš svým učedníkům. Podle toho poznají, že jste moji učedníci, že máte lásku jedni k druhým. Skutečnou, nefalšovanou. Ta se projevuje mimo jiné mírností. V těžké době, když jsou lidé nervózní a podráždění, mírnost vynikne ještě více. Snad to některé lidi přesvědčí a přijmou záchranu od našeho Pána.

,, O nic nebuďte úzkostliví, ale ve všem oznamujte Bohu své žádosti v modlitbě a prosbě s děkováním. A pokoj Boží, který převyšuje všechno porozumění, bude střežit vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši. Konečně bratři přemýšlejte o všem tom, co je pravdivé, ušlechtilé a spravedlivé, čisté, milé, co má dobrou pověst, jestli je nějaká ctnost a jestli je nějaká chvála. " (Fi 4:6-8).

Povzbuzujících slov a užitečných rad je v Bibli velmi mnoho. Kdo jí čte, jako by pil vodu z pramene života. To je ten chléb, ten pokrm, o němž mluvil Ježíš, ta voda, po níž už nebudete mít žízeň. Prosíme vás bratři a sestry, čtěte Bibli tím více, čím více se blíží Boží království. Vydávejte svědectví Ježíšovi, projevenou láskou i slovem. Vysvětlujte tomu, kdo o to požádá, co je skutečným smyslem současných událostí a jak souvisí s biblickými proroctvími. Dnes se mluví o krizi křesťanství a ona doopravdy je, ale snažme se jí překonávat každodenním trpělivým očekáváním příchodu našeho Pána a jednáním, které dělá čest našemu Otci a jeho synu. Jednejme jako jeden lid a nehádejme se o nauky. Církví je mnoho, ale Pán všech je jeden. Kdo vytrvá až do konce, bude zachráněn.


Zpět