Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Více Boží svobody a lásky
1.1.2024

Umělá inteligence v Bibli?
17.12.2023

Konat dobro je cesta k životu
23.11.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

Jaké cesty k nastolení míru a bezpečí máme na výběr?

 

Můžeme si vybrat.

 

 

Před budovou OSN v New Yorku je nová socha. Šelma, jaguár se dvěma křídly s nápisem ,,To je strážce mezinárodního míru a bezpečnosti".  Co symbolizuje? Koho socha představuje? Jak divoká šelma může představovat strážce mezinárodního míru a bezpečí?

 

 

 

 

Autor: František Mladějovský

 

 

 

www.jhvh.cz

Co a koho socha šelmy symbolizuje?

 

Socha šelmy, jaguára, před budovou OSN odkazuje na poslání OSN. Tato světová organizace vznikla po druhé světové válce, aby nahradila ,,Společnost národů", jež vznikla v roce 1920, po první světové válce, coby strážce světového míru. To se nepovedlo ani jedné z obou organizací. Dnů bez nějaké války, nezažilo lidstvo mnoho. Socha jaguára se dvěma křídly připomíná, některým lidem, šelmy s křídly z Danielova proroctví v sedmé kapitole. O tom zde nebudeme spekulovat, jen si položme otázku, proč si autor sochy vybral, za symbol strážce míru, velkou šelmu? Můžeme se jen dohadovat. Jaguár je v indiánských kulturách častým symbolem bohů. Protože jde o dar z Mexika, kolébky vyspělých indiánských kultur, dostává symbolika sochy-šelmy tajemný nádech. Má-li socha jaguára symbolizovat božské poslání strážce mezinárodního míru a bezpečí, apokalyptickou šelmu, či ještě něco jiného, ukáže čas.

Spojení sochy mýtické šelmy se strážcem mezinárodního míru a bezpečí dává samotné myšlence míru a bezpečí, až mystický rozměr. Je to náhoda?

 

K čemu slouží idea míru a bezpečí?

Tím vším se stává idea míru a bezpečnosti významnější, v povědomí lidí. Proč je to důležité? Idea míru a bezpečí má sloužit stejnému účelu, jakému sloužily všechny ideje, které měly sílu oslovit většinu, (pro vládnoucí třídu bezvýznamných) lidí a dát do pohybu změny, silou bezmocných. Ve Francii (revoluce v letech 1789-1799) to byla idea vyjádřená heslem ,,volnost, rovnost, bratrství", v carském Rusku (začátek VŘSR 1917) to byla idea třídní a sociální rovnosti, v Německu (vítězství Hitlerovy strany ve volbách 1933) to byla idea nadřazenosti nad ostatními národy, podpořená znovu nabytím hospodářské a vojenské prosperity a síly.

Všechny revoluční ideje měly a mají jednu společnou vlastnost. Oslovily touhy a naděje, které byly v jinak bezmocných lidech skryté, potlačované, ale stále silnější. Touha po volnosti, rovnosti a bratrství vycházela ze situace poddaného lidu ve Francii. Podobně i v Rusku byla situace nevolníků, v důsledku dlouhé a hrozné války, zoufalá. Válka se také podepsala na situaci v Německu. Ponížení a ožebračení Němců válečnými reparacemi bylo mimořádné. Rozpad Rakousko-Uherského mocnářství (říkalo se mu žalář národů) umožnila touha poddaných národů po samostatnosti a svobodě. Dá se říct, že ideje se stávají revolučními, když je společnost v extrémně nevyváženém stavu a větší část společnosti už nemá co ztratit. V minulých dobách lidé v křesťanských národech věřili, že Bůh zjedná spravedlnost a každý bude spravedlivě souzen na Božím soudu. Tím se utěšovali celé generace křesťanů. Časem, kvůli narůstajícímu bezpráví, prohlubující se sociální propasti poddaného lidu, a zároveň rostoucí ekonomické moci svobodné střední třídy, začala více a více lidem docházet trpělivost a do té doby, spíše skrytý Boží nepřítel (2Tesalonickým 2:3-8), který potřeboval rozbít vládu feudálů a církve, toho využil a nabídl lidem naději, vyjádřenou v heslech revolučních idejí, dosažitelnou zde na zemi, ještě za jejich života.

Rozvoj vědy a průmyslu také velmi ovlivnil myšlení lidí. Mnoho lidí vkládalo do nových objevů velké naděje. Posílilo to v nich a pořád ještě posiluje, pocit nezávislosti na Bohu i na přírodě. Bez těchto posunů v myšlení lidí, by nemohli služebníci toho Zlého (Matouš 13:38) zpřetrhat vazby mezi člověkem, Bohem a jeho Synem. Obě světové války otřásly iluzemi lidí, jejich hodnotami ve všech ohledech. Odcizení se Bohu a Kristu, v křesťanských národech, ještě vzrostlo. Svět a myšlení lidí se úplně změnilo.

Něco podobně dějinného je v pohybu i v současnosti. Je tu však velký rozdíl ve vztahu k předchozím revolučním dobám. V minulosti těžil Boží nepřítel nejen z chudoby a bezpráví, ale i z víry lidí, že jejich naděje a touhy jsou spravedlivé, neodporují Boží spravedlnosti a přirozenému Božímu řádu (svědomí). V současnosti je hybatelem změn strach, otevřeně podněcovaný lidmi, kteří slouží Božímu nepříteli. Už nejde o ideje vycházející z přirozeného chápání spravedlnosti, ale o obyčejný živočišný strach a obavy o budoucnost, které vyvolávají v lidech, některé události, chování politiků, tzv. elit a hojně je živí média. Dá se předpokládat, že důvodů pro strach o život i budoucnost, vlastní a svých blízkých bude i dále přibývat. Proč? Všechno, co se děje, není náhoda, ale řízený proces. Veřejně se mluví o konkrétních lidech, kteří jsou údajně inspirátory koncepce plánu na udržitelnou budoucnost lidstva. Na tom by nebylo nic špatného, až na tři podstatné věci.

a) Probíhá neskrývaná demolice společenských hodnot, postavených na přirozeném i křesťanském duchovním základu.

b) Hrstka mocných chce nahradit Boha a rozhodovat o životě a smrti zbytku lidstva.

c) Mocní lidé a jejich prostřednictvím celé lidstvo jsou klamáni Božím nepřítelem, který je vtahuje do otevřené vzpoury proti Stvořiteli, ačkoliv k tomu nemají důvod.

 

Jejich cílem je prostřednictvím celosvětové vlády ovládnout celé lidstvo. Ať má Boží nepřítel jakýkoliv důvod, potřebuje odtrhnout lidi od Boha a Krista, aby se sám mohl povýšit nade všechno i nade všechny bohy, dokonce i proti Bohu, bohů bude mluvit mimořádné věci (Daniel 7:25; 11:36). Něco však musí lidem slíbit, aby na jeho plán přistoupili? Už nejde o volnost, rovnost bratrství. Tato idea vychází z Božího přirozeného řádu. Ale po více než sto letech režimů, které postupně rozleptávají vztah k Bohu, slábne i víra ve všeobecnou slušnost, vycházející z Božího přirozeného řádu (svědomí). Nejde ani o sociální ani jinou rovnost. Naopak, služebníci Božího nepřítele potřebují lidi rozdělit na Pána, pány a poslušný lid. Tak, co má Boží nepřítel nabídnout lidem (opět pro ,,elitu" bezvýznamným), aby na jeho plán budoucnosti lidstva, přistoupili? Buď dobrovolně, nebo z nutnosti. Je to idea ,,Zajištění míru a bezpečí". Proto potřebuje, aby touha po zajištění míru a bezpečí zesílila natolik, že se lidé raději vzdají svých přirozených i občanských práv a svobod, aby o ně bylo ,,dobře postaráno". Jako se hospodář stará o dobytek. Platí to na lidi, jejichž naděje jsou závislé na člověku. Navíc, zejména v Evropě a v bývalých zámořských koloniích, Velké Británie i v mnoha dalších zemích se prosadil materialistický způsob života natolik, že odtržení od Boha, Krista a od přirozeného Božího řádu se ještě mnohonásobně zvětšilo. Totéž nastalo i v bývalém socialistickém společenství. V něm navíc byla prosazena ideologie ateistická, vylučující existenci Boha. Výsledkem je velké vyvrácení duchovních kořenů křesťanských národů, z nichž vznikla nejen západní, ale téměř celoevropská civilizace.

                                                                                                

Touha po míru a bezpečí bude narůstat s každou další událostí, která mír a bezpečí ohrožuje. S každou další válkou (byť vzdálenou), s každou ekonomickou krizí, která zruinuje další část lidstva, s každým útokem migrantů v zemích, které je přátelsky (zpočátku) přijali, a v poslední době i s ohrožením zdraví a života ,,pandemií" covidu-19. Povedlo se jim strachem dosáhnout omezení mnoha občanských svobod a práv, zaručených ústavou demokratických zemí. Tento výčet jistě není konečný. Čím více budou mír a bezpečí skutečně nebo domněle ohrožený, tím více budou lidé ochotní, vzdát se svých občanských práv a svobod ve jménu míru a bezpečí. Mír a bezpečí, se stane postupně prvořadým cílem, který mocní světa slíbí docílit, za cenu podvolení se většiny lidí totalitnímu systému, nepřetržité kontrole života každého člověka. Zneužijí přirozené touhy lidí po míru a bezpečí způsobem, jenž je zcela v rozporu s Boží spravedlností a záměrem přivést lidstvo ke svobodě Božích synů. Naznačuje to text z dopisu 1Tesalonickým 5:3; ,,Když lidé budou říkat: ,Pokoj a bezpečí', tehdy na ně náhle přijde zkáza jako porodní bolesti na těhotnou ženu, a jistě neuniknou."

Proč přijde na lidi zkáza, až budou říkat je pokoj a bezpečí? Co je na tom špatného? Jde o způsob, jakým toho dosáhnou. Vzpourou proti Bohu. Popřením respektu k právu na život, popřením úcty ke svobodné vůli člověka. Upřením práva rozhodovat, jakým způsobem chci žít. Nevíme zatím, do jakého obalu, svůj plán s lidstvem, Boží nepřítel a jeho služebníci zabalí, ale jistě to pro mnohé bude lákavé.

 

I Bůh chce, aby jsme žili v míru a v bezpečí.

Když dva dělají totéž, neznamená to vždy totéž. V tomto případě to platí absolutně. Mír a pokoj na zemi, je jedním z hlavních cílů našeho Stvořitele a jeho Pomazaného. Jeho plán však nestojí na totalitním uplatnění síly, naprostým porušením základních lidských práv. Stvořitel původně učinil člověka ke svému obrazu (1Mojžíšova 1:26,27). Co to znamená? Odpověď najdeme v Janově evangeliu 4:24, ale nejen tam: ,, Bůh je duch, a ti, kteří se mu klanějí, musí se mu klanět v duchu a pravdě." Jestliže jsme stvořeni k Božímu obrazu, musíme mít jeho duchovní podobu. To znamená poznat jeho vlastnosti, neviditelnou moc a božství, které jsou vidět v jeho díle (Římanům 1. kapitola). Pro nás lidi, nechal sepsat Bibli, abychom mohli lépe poznat i jeho úmysly. Stačí se zamyslet nad tím, proč nás Bůh i jeho syn vychovávají k lásce, dobru, radosti, pokoře, spravedlnosti, laskavosti, soucitu, mírnosti a mnoha dalším ušlechtilým vlastnostem. Tyto vlastnosti tvoří obraz Boha. On sám je takový, proto poslal svého Syna, aby se narodil v lidském těle a přinesl lidem naději na odpuštění hříchů, když dobrovolně podstoupil smrt na kříži, a tím za nás dal výkupné, abychom měli naději na lepší budoucnost, i když zemřeme. Člověk je stvořen pro život [1] , nikoliv pro smrt. Trvalý život je jeden z hlavních cílů Božího plánu. Podívejme se, jaké cíle, určil Bůh pro další vývoj lidstva.

 

Boží plán a cíl pro člověka

,, A spatřil jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly, a moře již není. A to svaté město, nový Jeruzalém, jsem uviděl sestupovat z nebe od Boha, připravené jako nevěsta ozdobená pro svého muže. A uslyšel jsem mocný hlas z trůnu, který řekl: ,,Hle, Boží stánek s lidmi; bude přebývat s nimi a oni budou jeho lid, a sám Bůh bude s nimi a bude jejich Bohem. A Bůh setře každou slzu z jejich očí. A smrti již nebude, ani žalu ani křiku ani bolesti již nebude, neboť první věci pominuly." Ten, který seděl na trůnu, řekl: ,,Hle, činím všechno nové." A řekl mi: ,, Napiš: Tato slova jsou věrná a pravá."" Zjevení 21:1-5;

Cesta k dosažení tohoto cíle nebude krátká, ani snadná. Zmínka o setřených slzách naznačuje, že nepůjde vždy o jednoduchý proces, ale povede k míru a bezpečí bez potlačování svobodné vůle a možnosti svobodné volby člověka. Jak toho chce Bůh Stvořitel a jeho Pomazaný dosáhnout?

Budoucnost pro věrné z Božího lidu je nesrovnatelně lepší, než budoucnost, kterou nabízí současní lidští vládci. Ti staví na moci, omezení svobody, na absolutní kontrole, poslušnosti, a na klamu. Bůh nemůže lhát a navíc je milosrdný. Jeho cílem je, abychom byli ušlechtilí a měli lásku jedni k druhým, protože on sám je Bohem lásky. Máme být jeho obrazem. Proto je Božím cílem, abychom neumírali, ale naopak, abychom žili věčně, stejně jako Bůh.

,,Neboť toto je vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný; a já ho vzkřísím v poslední den." Jan 6:40;

,,Amen, amen, pravím vám, kdo věří ve mne, má život věčný." Jan 6:47;

,,A toto je život věčný: Aby poznávali tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista." Jan 17:3;

,,Neboť chlapec se nám narodil, syn je nám dán; na jeho rameni spočinulo panství. Dal mu jméno Podivuhodný rádce, mocný Bůh, Věčný Otec, Kníže pokoje. Nebude konce vzrůstu jeho panství a pokoje na Davidově trůnu a nad jeho královstvím, aby ho mohl upevnit a posilnit v právu a v spravedlnosti od nynějška až navěky." Izajáš 9:5-6;

,,Vyhlásí pokoj národům a jeho vláda bude od moře k moři, od Řeky až do končin země." Zachariáš 9:10;

,,V onen den pro ně uzavřu smlouvu s polní zvěří, s nebeskými ptáky a zemskými plazy. Odstraním ze země luk, meč i válku a dám jim pobývat v bezpečí." Ozeáš 2:20;

,, Pak vlk bude pobývat s beránkem a leopard uléhat s kůzletem. Tele, mladý lev a krmný dobytek budou spolu a malý chlapec je povede. Kráva i medvědice se budou pást, i jejich mláďata budou uléhat spolu. Lev bude požírat píci jako skot. Kojenec si bude hrát nad hadí dírou a odstavené dítě strčí ruku do doupěte zmije." Izajáš 11:6-8;

 

,,A bude soudit mezi těmi národy a domlouvat mnohým lidem. I překují své meče v radlice a svá kopí ve vinařské nože; národ proti národu nepozdvihne meč a už se nebudou učit boji." Micheáš 4:3;

,,Nikdo nikomu neublíží ani neuškodí na celé mé svaté hoře, protože země bude naplněna poznáním Hospodina, tak jako vody pokrývají moře." Izajáš 11:9;

Textů, které popisují Boží cíle a záměry s člověkem a jeho budoucnosti je mnohem více. Společné mají to, že podporují život, dobro a duchovní i duševní vývoj, lidí, kteří jeho plán přijmou.

 

Závěr

Velká část lidí z křesťanských národů se odcizila Bohu i Kristu. Je však pořád možnost to změnit. Když apoštol Petr píše, že přijdou posměvači, kteří budou provokovat a zpochybňovat příchod Krista, Petr na to odpovídá: ,, Pán neotálí s naplněním svého zaslíbení, jak si někteří myslí, nýbrž je k vám shovívavý, nechtěje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání." Na našich stránkách www.jhvh.cz najdeš více podrobností, popsaných z více stran a souvislostí. Svět se nachází v situaci, kdy se může stát prakticky cokoliv. Díky Bohu nejsme ponechaní tomu zlému, bez pomoci. Písmo poskytuje všechny potřebné informace, proto se můžeš opravdu rozhodnout svobodně.[1] Článek ,,Člověk je stvořen pro život" a další články a biblické studie najdete na stránkách jhvh.cz