Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Více Boží svobody a lásky
1.1.2024

Umělá inteligence v Bibli?
17.12.2023

Konat dobro je cesta k životu
23.11.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

Šelmy, které mění svět.

 

,, Vtom jsem spatřil, jak z moře vystupuje šelma se sedmi hlavami a deseti rohy ; na těch rozích měla deset korun a na hlavách rouhavé jméno. ... Vtom jsem viděl jinou šelmu, jak vyvstala ze země: měla dva rohy jako beránek , ale mluvila jako drak." (Zj 13,1.11)

 

,,Vtom se z moře vynořily čtyři obrovské šelmy, každá jiná. První vypadala jako lev, ale měla orlí křídla. Potom jsem viděl, jak jí ta křídla byla vylomena; byla zvednuta ze země, takže stála na nohách jako člověk, a dostala lidské srdce. A hle, vtom se objevila druhá šelma, podobná medvědu. Na jedné straně byla vztyčená, v zubech držela tři žebra a bylo jí řečeno: ,,Vstaň, sežer mnoho těl!" Díval jsem se dál a hle, objevila se další šelma, podobná pardálu, ale na zádech měla čtyři ptačí křídla. Měla čtyři hlavy a byla jí dána moc. Potom to noční vidění pokračovalo a hle, spatřil jsem čtvrtou šelmu. Byla děsivá a hrozná a měla strašnou sílu. Svými obrovskými železnými zuby hltala a drtila a zbytek rozdupávala nohama. Lišila se od všech šelem, které ji předcházely, a měla deset rohů. Když jsem ty rohy pozoroval, hle, začal mezi nimi růst jiný, malý roh a tři z těch dřívějších rohů byly vyvráceny, aby mu udělaly místo. Na tom rohu jsem spatřil jakoby lidské oči a ústa, jež vedla pyšné řeči. Díval jsem se dál a uviděl toto: Byly rozestaveny trůny a Odvěký se posadil. Roucho měl bílé jako sníh, vlasy na hlavě jak vlnu beránčí. Jeho trůn - žhnoucí plameny a jeho kola - oheň hořící! Proud ohnivé řeky od něj vychází, miliony jsou jeho sloužících a miliardy před ním stojících. Soudní dvůr se posadil a byly otevřeny knihy. Díval jsem se dál, neboť jsem slyšel, jaké pyšné řeči vedl onen malý roh. Vtom jsem uviděl, jak ta šelma byla zabita a její tělo vydáno zkáze v plamenech. Ostatní šelmy směly ještě určitou dobu zůstat naživu, byly však zbaveny své moci." (Dan 7,3-12)

 

V posledních časech babylonské epochy (která trvá už více než dva a půl tisíce let) se to v prorockém podání jen hemží šelmami, jež představují různá dominantní království. Dnes jim říkáme velmoci nebo supervelmoci. Proč jsou typické právě pro poslední časy celé epochy? V Danielovi se píše i o královstvích Médsko-Perském a Řeckém. Ale nepopisuje je jako šelmy, ale jako berana a kozla (Daniel začátek 8. kap.). Proč? Příchod šelem v posledních časech není náhodný. ,,Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas." (Kaz 3,1) Zrychlující se běh událostí, které proměňují náš starý svět do nové podoby, může někomu připadat jako živelný, neřízený proces, ale opak je pravdou. Vývoj jde Bohem předpovězeným a Božím odpůrcem plánovaným směrem.

 

Většina vykladačů biblických proroctví se soustředila a soustředí na určení doby, kdy se mají konkrétní proroctví splnit. Neúspěšnost jejich výkladů ukazuje, že takový postup zkoumání biblických proroctví není spolehlivý, a patrně ani správný. Ježíš nám ukázal jinou metodu. ,,Od fíkovníku si vezměte poučení: Když už jeho větev raší a vyráží listí, víte, že je léto blízko. Tak i vy, až toto všecko uvidíte, vězte, že ten čas je blízko, přede dveřmi. Amen, pravím vám, že nepomine toto pokolení, než se to všechno stane. Nebe a země pominou, ale má slova nepominou. O onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn; jenom Otec sám." (Mt 24,32-36) Před tím Ježíš prorocky vyjmenoval řadu událostí, které se stanou, než přijde Boží království. Právě Ježíšova prorocká slova, v nichž hovoří o počátku porodních bolestí (zvěsti o válkách, války všech proti všem, hladomory, zemětřesení na mnoha místech) byla již několikrát vykládána chybně a výklady se nenaplnili. Vykladači totiž nepřihlédli k Ježíšovým slovům, že o tom dni ani hodině (kdy bude ukončen tento věk) nikdo neví, jen Otec.

 

Otázka na, kterou chceme znát odpověď, proto není, kdy má něco nastat, ale za jakých podmínek může něco nastat a proč? Vezměme například šelmy popsané ve 13. kapitole Zjevení a v 7. kapitole Daniela. Proč nás zajímají tyto šelmy, a ne jiné prorocké obrazy? Jak říká Kazatel: ,,Všechno má svou chvíli, každý záměr pod nebem má svůj čas ..." (Kaz 3,1) Ty šelmy spojuje jejich spoluúčast v soudním sporu mezi Bohem a jeho Odpůrcem, do něhož je bohužel zataženo celé lidstvo. Skrze naše první rodiče, které obelstil had: ,, I řekl Hospodin Bůh hadovi: ,,Protožes to učinil, budeš proklet, odvržen ode všech zvířat a ode vší polní zvěře. Polezeš po břiše, po všechny dny svého života žrát budeš prach. Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu."" (Gn 3,14-15)

 

To je důvod, proč nás zajímají právě tyto šelmy. Bůh Hadovi řekl, že výsledkem jeho oklamání našich prarodičů bude nepřátelství mezi potomky Hada a potomky ženy a také, že nakonec bude rozdrcena hadova hlava. Hlava je centrum, z něhož je ovládáno - velmi zjednodušeně řečeno - celé tělo. Když připomeneme Ježíšovo podobenství o pšenici a plevelu (Mt 13,24-30.37-43 [1] ) a spojíme si to s prvním proroctvím, dostaneme obraz nepřetržitého naplňování toho, co řekl Bůh Hadovi. V podobenství se dočteme, že pole je svět, dobré semeno jsou synové Království a plevel jsou synové toho Zlého . Nepřítel, který je zasel, je Ďábel. Žeň je skonání věku a ženci jsou andělé. Všechno směřuje ke žni. Synové Království i synové toho Zlého žijí ve světě společně. Šelmy (v Danielovi je to čtvrtá šelma) jsou podle knihy Zjevení součástí času žně (Zj 14,9-15 [2] ). Ony jsou, mimo jiné, Hadovým potomstvem, potomstvem toho Zlého z Ježíšova podobenství, včetně jeho hlavy. Přebujelé Hadovo potomstvo celé generace usilovně pracuje na vytvoření celosvětové vlády, na vymazání Boha a jeho Pomazaného, z myslí i srdcí lidí. V posledních, přibližně 120 letech již učinilo potomstvo Hada rozhodující posun v myšlení lidí i ve vývoji prostředků a nástrojů, nutných k vytvoření celosvětové vlády. Celosvětová vláda, kterou nyní už veřejně prosazují služebníci toho Zlého, nemá být vytvořena podle vůle Boha Stvořitele, který chce lidstvo přivést zpět do Boží rodiny a k trvalému životu bez umírání. Naopak, celosvětová vláda má vypadat podle vůle toho Zlého, vládce tohoto světa.

 

Prostředky k ovládnutí světa

Již víme, že cesta ke světovládě se otevřela před více než dvěma a půl tisíci lety, když Bůh oznámil babylonskému králi, že mu dává právo vládnout nad celou zemí. Bůh krále oslovil prostřednictvím snu o veliké soše strašného vzhledu. Z výkladu snu, který králi sdělil prorok Daniel, vyplývá, že k ovládnutí země dojde až mnohem později (bronzové království). Babylonský král, ani jiná velmoc starověku, neměla prostředky, jak celou zemi ovládnout a řídit. Není jisté, jestli ve starověku vůbec znali všechny světadíly a národy, kmeny, rasy a jazyky na nich žijící. Daniel píše, že teprve třetí, bronzové království získá vládu nad celou zemí. Po něm železné, a nakonec páté království znázorněné chodidly s prsty ze železa a hlíny (Da 2,40-44 [3] ). Celá socha představuje velkou dlouhou epochu, rozdělenou na čtyři velké věky, a na konci je pátý, krátký závěrečný, věk celé epochy. Více najdete ve studii Výklad prorockého snu babylonského krále. Lidstvo muselo urazit dlouhou cestu, než byly připravené podmínky pro vznik celosvětové vlády, kterou Bůh dovolil lidstvu vytvořit právě skrze babylonského krále. Museli přejít čtyři věky, než lidští vládci získali technologie, které jim umožňují hromadně ovlivňovat myšlení lidí, ovládat a kontrolovat celou zemi najednou v každém okamžiku. K zásadnímu posunu došlo především po I. a II. Světové válce. Rozvoj nových dopravních, komunikačních a mediálních prostředků, po II. Světové válce posílených rozvojem digitálních a vesmírných technologií, umožňuje ovlivňovat a kontrolovat prakticky celý svět z jednoho místa. Ještě není vše dokonáno, protože svět je mocensky rozdělený, ale pracuje se na propojení všeho. Dokonce i velmoci, soupeřící mezi sebou o moc, pracují na tom samém modelu světové vlády.

 

Informační technologie

Začalo to nevinně knihtiskem ve velkém, novinami a posléze rozhlasem a televizí. Dnes už jsme všichni napojení na internet, který šíří různorodé informace tak, že si každý najde to, k čemu jej srdce táhne. Informace vypouštěné s určitým záměrem se bleskově mohou šířit po celé zemi. Propaganda různých ideologií a reklama má téměř neomezenou působnost a vliv na lidské mozky, na vztah ke Stvořiteli, na vývoj morálky i mravních měřítek. To vytváří v lidech závislých na internetu, sociálních sítích a dalších digitálních technologiích virtuální svět, v němž není místo pro přirozené hodnoty a měřítka, ani pro Boha, Stvořitele. Poslední generace je z velké části na internetu již závislá.

 

Technologie bio-digitální

Vlády na celém světě pracují na digitalizaci našeho života. Připravují všechno pro to, aby lidé museli všechny potřebné operace, transakce, nákupy a prodeje i příjmy, či důchody provádět elektronicky nebo aby museli být alespoň připojení na internetu. Vymýšlí dokonce tzv. chytré domácí spotřebiče, které mohou jejich uživatelé ovládat na dálku. Ale pozor, nejen ony! Všichni jsme slyšeli nebo četli o vývoji čipů všeho druhu. Takový čip dnes umožňuje nosit informace o svém uživateli, získávat například biometrické informace o tělesné teplotě, tlaku atd. A v neposlední řadě může sloužit jako platební karta, na níž už si většina lidí zvykla. Tato digitální data jsou někde shromažďovaná a zpracovávaná. Jsou země, kde už spoustu důležitých finančních operací můžete provést jen elektronicky.

 

Sociální sítě

Lidé už si zvykají na to, že mohou na sociálních sítích komunikovat s kýmkoliv a o čemkoliv. Neuvědomují si při tom, že poskytují i skrytým pozorovatelům cenné informace o svém uvažování, o svých problémech, názorech, zálibách, jichž může být kdykoliv zneužito. A lidská historická zkušenost mluví jasně. Cokoliv člověk objevil, vynalezl a mohlo toho být zneužito, dříve nebo později toho zneužito bylo a bude. Otevřeně se píše v některých článcích, že velcí provozovatelé sociálních sítí některé informace na sítích potlačují a jiné naopak zesilují, a tak nepozorovaně ovlivňují veřejné mínění. Je-li to pravda, či nikoliv, ať si každý udělá vlastní názor, ale jakmile to jednou někoho napadlo, jistě se to dříve nebo později také stane.

 

Ekonomické nástroje

Také bankovní sektor pracuje na digitalizaci a lidé si už zvykli na bezhotovostní platby. Není daleko doba, kdy z ,,bohulibých" důvodů budou znemožněné platby v hotovosti a veškeré peněžní transakce budou možné jen elektronicky. Tím ztratí lidé poslední druh ekonomické nezávislosti na moci, která je bude ovládat. Není náhoda, že se ve Zjevení dočteme: ,, Bylo jí dáno, aby obrazu té šelmy vdechla život, takže obraz šelmy začal mluvit a nechal zabít všechny, kdo se mu neklaněli. Všem malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům nechá dát znamení na pravou ruku nebo na čelo, takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení - jméno šelmy nebo číslo jejího jména." (Zj 13,15-17)

 

Taková situace by nemohla nastat, dokud budou existovat hotové peníze. Všechny argumenty uváděné ve prospěch odstranění hotových peněz a plateb v hotovosti jsou jen zástěrkou. Skutečným hlavním důvodem je ovládnutí posledního prostoru, kde bude mít člověk trochu soukromí a autonomie. Jen pro srovnání, biblická kniha ,,Soudců", která zachycuje rané období Izraele, v němž neměli krále, říká: ,, Izrael byl tenkrát bez krále. Každý si dělal , co chtěl ." (Sd 17,6;21,25) Takovou svobodu, samozřejmě se všemi důsledky včetně odpovědností za své činy, už později Izrael za vlády králů neměl. Období soudců bylo obdobím, kdy vládl Bůh JHVH [4] (1Sam 8,7 [5] ) Bylo to jeho nejsvobodnější období v dějinách Izraele.

 

Záměr synů toho Zlého je přesně opačný. Inženýrsko-sociální projekty mají zmenšit samostatnost, odlišnost a různorodost národů, aby byli lidé vyrvaní z kořenů, odtržení od dědictví svých předků, aby se dali lépe ovládat. To všechno slouží ke vzniku celosvětové vlády. Nejde přitom o světovládu jedné velmoci, jako tomu bylo dosud. Doba imperiálních velmocí skončí. Současný vývoj směřuje k světovládě nadnárodních mocných subjektů, které drží v rukou nejen téměř veškeré bohatství a mají moc nad ekonomikami mnoha národů, ale mají pod kontrolou i mnohé mezinárodní instituce. Skrze ně mohou tito mocní už dnes ovládat mnohé státy a jejich vlády.

 

Šelmy naplňují prorocký sen o veliké soše

Důležité je si uvědomit, že Bůh tuto možnost lidem dal. ,, To byl ten sen. Také jeho výklad povíme králi. Ty, králi, jsi král králů, neboť Bůh nebes dal tobě království, moc, sílu i čest. A všechno, kde přebývají lidští synové, polní zvěř i nebeské ptactvo, dal tobě do ruky a učinil tě vládcem nad tím vším. Ta zlatá hlava jsi ty." (Dan 2,36-38)

Bůh však také babylonskému králi a jeho nástupcům určil jednu podmínku, kterou musí dodržet, aby je nestihl trest. Lidské vlády musí mít přirozený respekt vůči Bohu a jeho Pomazanému. Všechno je popsané v již zmíněné studii ,,Výklad prorockého snu Babylonského krále [6] ". Dnes se vše připravuje k příchodu poslední, čtvrté šelmy, která se nebude podobat žádné známé, na zemi žijící šelmě. Pod zástěrkou různých projektů, které mají vyřešit problémy lidstva (ekonomické, ekologicko-klimatické, bezpečnostní a sociální problémy), připravují někteří mocní lidé systém, v němž bude všechno kontrolováno. Osobní svoboda bude minimální, soukromí v podstatě žádné.

 

Co můžeme očekávat?

Většina lidí je dnes zaplavovaná znepokojujícími informacemi o válkách a jejich hrozbách a o dalších hrozbách (nedostatek energie, klimatické změny, ekonomické krize, vysoká inflace atd.) Mnoho lidí, zvláště těch, kteří nevědí o Bohu a naději vykoupené nám jeho synem Ježíšem, hledají řešení těchto hrozeb buď individuálně tak, že se důkladně zabezpečí, nebo se snaží o nápravu společenskou, formou demonstrací a dalšími projevy lidových protestů. Církve většinou úplně vynechávají fakt, že Ježíšův Otec dal svému Synovi veškerou moc v nebi, na zemi i v podzemí. Co to znamená? Že Ježíš je Pán pánů a Král králů (Mt 28,18; Zj 17,14; Ko 2,10; 1Pt 3,22). Prorocký druhý Žalm napsaný před třemi tisíci lety, přesně popisuje záměry lidských vládců.

 

,, Proč se bouří národy, proč lidé přemítají o prázdných věcech? Srocují se králové světa a mocnáři se spolu radí proti Hospodinu a proti jeho pomazanému. Zpřetrhejme jejich pouta, odvrhněme jejich provazy. Ten, jenž trůní na nebesích, se směje. Panovník se jim vysmívá. Jednou k nim promluví v hněvu, ve svém rozlícení je vyděsí. Já jsem ustanovil svého krále na Sijónu, na své svaté hoře. Přednesu Hospodinovo ustanovení. Řekl mi: Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil. Požádej mě a dám ti národy do dědictví. Tvým vlastnictvím budou i končiny země. Roztlučeš je železnou holí a jako hliněnou nádobu je roztříštíš. Nuže, králové, jednejte rozumně! Soudcové země, dejte si poradit! Služte Hospodinu s bázní a jásejte s chvěním! Líbejte syna, ať se nerozhněvá. Jinak zahynete na cestě, jestliže jen málo vzplane jeho hněv. Blahoslavení jsou všichni, kdo v něm hledají útočiště." (Ž 2,1-12)

 

,, Rozhněvaly se národy, ale přišel tvůj hněv, čas, aby byli souzeni mrtví a aby byla dána mzda tvým otrokům prorokům a svatým a bojícím se tvého jména, malým i velkým, a aby byli zničeni ti, kteří ničí zemi." (Zj 11,18)

 

Kristovi následovníci vyhlížející příchod našeho Pána Ježíše by proto měli svou pozornost zaměřit na současné události i historii křesťanských národů a ostatního lidstva z pohledu uvedených proroctví. Současný vývoj není vůbec náhodný, ale je součástí plánů Božího odpůrce, jak nastolit světovou vládu, v níž bude mít vše pod kontrolou a ve své moci. Podnítí lidské vlády ke vzpouře proti Bohu a jeho Pomazanému.

Šelmy, které dnes bojují o nadvládu ještě nejsou tou čtvrtou šelmou, které se nepodobá pozemským tvorům. Její obrysy však už vystupují z mlhy klamu a zakrývání pravých úmyslů nejmocnějších světa. Ona pohltí i ty současné šelmy, protože bude mít v sobě jejich rysy.

 

,, Ta šelma, kterou jsem uviděl, byla podobná levhartovi, její nohy jako tlapy medvěda a její tlama jako tlama lví." (Zj 13,2)

 

Její vlastnosti nebudou srovnatelné s ničím, co lidé dosud znali. Všechny dosavadní vládci více nebo méně vycházeli z Bohem daných přirozených principů spravedlnosti a morálky. Šelma, která má přijít, všechno, co má společného s Bohem, popře. V tom se bude tolik lišit od předchozích šelem. Ale pro toho, kdo hledá útočiště v Bohu a jeho Synu bude záchrana připravená.

 

Svět je už dnes úplně jiný, než byl na začátku minulého století, a přesto se ještě velmi změní. Změní se postavení obyčejných lidí, zejména těch, jejichž předkové přijali demokratické principy a jsou zvyklí na velkou míru svobody a nezávislosti. Pro ně budou chystané změny velkým traumatem, do něhož jsou už dnes vháněni záměrně vytvářeným strachem jako dobytek hnaný na jatka. Člověk byl stvořen pro život. Pro šelmy je typické, že berou život jiným, aby si uchovaly svůj vlastní život. Poslední šelma to bude činit bezohledně a bez jakékoliv spravedlnosti.

 

Nedivme se proto dnešnímu vývoji. Takový svět, jaký znali naši rodiče a prarodiče (starší ho znají z mládí), brzo skončí. Ještě to nějakou dobu potrvá, ale nevyhnutelně dojde k zániku demokracie v tradiční podobě a k nástupu nejtvrdší totality všech dob.

 

Hledej cestu k Bohu a jeho Synu a nestrachuj se o budoucnost. Bůh je spravedlivý a varuje svůj lid dříve, než přijde poslední šelma tohoto věku. Ti, kdo jsou věrni Bohu, jeho přirozeným měřítkům a morálce, nemusí se o svou budoucnost bát.

 

,,Já jsem vzkříšení i život," řekl jí Ježíš. ,,Kdo věří ve mě, i kdyby zemřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mě, nezemře navěky. Věříš tomu?" . (J 11,25-26)[1] Pověděl jim další podobenství: ,,Nebeské království je, jako když člověk rozsívá na svém poli dobré semeno. 25 Ale zatímco lidé spali, přišel jeho nepřítel, nasel mezi pšenici koukol a odešel. 26 Když pak vzešla stébla a přinesla úrodu, tehdy se ukázal i koukol. 27 Služebníci toho hospodáře tedy přišli a ptali se ho: ,Pane, nenasel jsi na svém poli dobré semeno? Odkud se tedy vzal ten koukol?' 28 Odpověděl jim: ,To udělal nepřítel.' Služebníci se zeptali: ,Chceš, abychom ho šli vytrhat?' 29 Ale on řekl: ,Nikoli, protože byste při trhání koukolu mohli vytrhnout i pšenici. 30 Nechte obojí růst spolu až do žně. V čas žně řeknu žencům: Vytrhejte nejdříve koukol a svažte do snopků ke spálení. Pšenici ale shromážděte do mé obilnice.'" ...
Odpověděl jim: ,,Rozsévač dobrého semene je Syn člověka, 38 pole je tento svět, dobré semeno jsou synové Království a koukol jsou synové toho Zlého. 39 Nepřítel, který je rozsívá, je ďábel, žeň je konec tohoto světa a ženci jsou andělé. 40 Jako se tedy sbírá koukol a spaluje se v ohni, tak to bude na konci světa. 41 Syn člověka pošle své anděly a ti vyberou z jeho království všechno pohoršující, totiž ty, kdo páchají zlo, 42 a uvrhnou je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. 43 Spravedliví tehdy zazáří v království svého Otce jako slunce. Kdo má uši, slyš!

 

[2] Za nimi pak letěl ještě třetí anděl a volal mocným hlasem: ,,Klaní-li se někdo šelmě a jejímu obrazu a přijímá-li její znamení na čelo nebo na ruku, 10 i ten bude pít neředěné víno Božího hněvu, které je vlito do kalichu jeho rozhorlení; bude trýzněn ohněm a sírou před tváří svatých andělů a před tváří Beránka. 11 Dým jejich muk bude stoupat na věky věků! Ti, kdo se klanějí šelmě a jejímu obrazu, a kdokoli přijme znamení jejího jména, nebudou mít odpočinutí dnem ani nocí!" 12 Zde je zapotřebí vytrvalosti svatých, kteří se drží Božích přikázání a Ježíšovy víry. 13 Potom jsem uslyšel hlas z nebe: ,,Piš: ,Blaze mrtvým, kteří od této chvíle umírají v Pánu.' Ano, praví Duch, ať si odpočinou od své námahy; vždyť jejich skutky je provázejí." 14 A hle, spatřil jsem bílý oblak a na tom oblaku seděl jakoby Syn člověka.[2] Na hlavě měl zlatou korunu a v ruce ostrý srp. 15 Z chrámu vyšel další anděl a volal mocným hlasem na toho, který seděl na oblaku: ,,Napřáhni srp a žni, neboť nadešla hodina sklizně. Sklizeň země dozrála!"

[3] Nakonec přijde čtvrté království, silné jako železo. Železo totiž vše rozbíjí a drtí, a jako železo vše rozbíjí, tak bude i ono království vše rozbíjet a ničit. 41 A že jsi viděl nohy a prsty zčásti hliněné a zčásti železné, znamená, že to království bude rozdělené. Bude však mít v sobě něco ze síly železa, neboť jsi viděl do té obyčejné hlíny přimíšené železo. 42 Prsty nohou zčásti železné a zčásti hliněné znamenají, že to království bude zčásti silné a zčásti křehké. 43 A že jsi viděl železo smíšené s obyčejnou hlínou, znamená, že se lidská pokolení budou mísit, ale držet spolu nebudou, tak jako železo nedrží s hlínou. 44 Za dnů těch králů však Bůh nebes nastolí království, které se nikdy nezhroutí, království, které si nepřivlastní žádný lid. To království rozdrtí a ukončí všechna ostatní království, samo pak potrvá navěky.

[4] Hebrejský tetragramaton יהוה , (písmena JHVH) jméno Boha Izraele se vyslovuje různě, protože nikdo nezná přesnou výslovnost. Jahve, Jehova a většina překladů používá náhradní jméno Hospodin.

[5] Hospodin Samuelovi řekl: ,,Poslechni hlas lidu ve všem, co ti říkají. Nepohrdli přece tebou, ale mnou, abych nebyl jejich králem."