Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Více Boží svobody a lásky
1.1.2024

Umělá inteligence v Bibli?
17.12.2023

Konat dobro je cesta k životu
23.11.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

Sen krále Nebúkadnesara

 

Věk velmocí. I tak se dá charakterizovat část historie lidstva od starověkého Babylona, až po dnešek. Ano, i dnes slyšíme dříve a častěji, než někteří možná čekali o novém nebezpečí konfliktu mezi novodobými velmocemi USA a Ruskem. Před čtvrt stoletím se zdálo, že USA a s nimi celý západní politický a mocenský systém, definitivně zvítězil nad takzvaným východním, sovětským politickým a mocenským systémem. Rusko, které se zdálo, že se už nepostaví na nohy, se po čtvrtstoletí vrací, jako mocenský silné a významné, mezi světové velmoci. Jeho hlasu nelze nenaslouchat a to vyvolává napětí mezi ním a USA s jeho spojenci. Dokonce se začalo znovu mluvit a psát o nebezpečí nové světové války. Odkud a proč se stále znovu vynořuje tato velká hrozba? Což nestačila zkušenost se dvěma světovými válkami? Kde jsou příčiny, ženoucí lidstvo do nové, tentokrát už úplným vyhlazením života na zemi hrozící války? Jejich kořeny vedou hodně hluboko do minulosti. Jedním z nejvýznamnějších historických milníků je vznik první říše, která se zdála být neporazitelná. Říše se světovládnými ambicemi. Zásadní svědectví o okolnostech vzniku koncepce světové vlády podává Danielova kniha. Ukážeme si, jak úzce souvisí sen krále Nebúkadnesara s dnešním vývojem ve světě a s pojmem Velký Babylon.

Životní příběh proroka Daniele je spjatý hlavně s Babylonským králem Nebúkadnesarem. Za jeho vlády se Daniel dostal do Babylonského zajetí při první deportaci Židů, a protože byl šlechtického rodu, vzdělaný, zdravý a schopný se naučit kaldejskému jazyku, směl být na králově dvoře a žít z jeho podpory. Král shledal, že Daniel a jeho tři druhové jsou chytřejší a moudřejší než jeho vlastní rádci. Daniel pomohl králi porozumět mnoha věcem a král si ho velmi vážil. Už to je samo o sobě pozoruhodné, že král, který zničil mnohá království i Jeruzalém, měl v Danielovi a jeho třech druzích velkou oporu. A z řady souvislostí je patrné, že to byl Boží záměr (Da 2:29,30,37,38). Bůh, jenž králi Nebúkadnesarovi dal vládu nad všemi dobytými městy a královstvími, chtěl aby Nebúkadnesar měl možnost poznat jeho vůli i moudrost a moc, i když šlo o pohanského krále. Pro nás je to zároveň svědectví o tom, že Bůh chtěl, aby Nebúkadnesar zahájil věk světovládných velmocí. Věk, v němž Boží lid už nemá úplnou politickou a mocenskou suverenitu, věk, v němž vládnou národy, které nemají s Bohem smluvní vztah, jako jeho lid. A, i když většina dnešních velmocí vzešla z národů, které přijaly Kristovu smlouvu a mají dlouhou křesťanskou tradici, spoluvytvářejí dnes model světovlády, vzešlý z koncepce Babylonského Krále. Je také zřejmé, že vzbudil záměrně Nebúkadnesarův respekt k Danielovi a jeho třem druhům. To mělo velký význam na postavení a bezpečnost Židů v Babylonské říši. Zničení města mohlo vyvolat v okolních národech, zejména u Babylonského krále a jeho dvořanů dojem, že Bůh, jehož chrám byl zničen v Jeruzalémě, je slabý Bůh nebo že svůj lid zavrhl. Mohlo to povzbudit obyvatelé říše nejen k pronásledování Židů, ale i otevřenou vzpouru proti Bohu JHVH. Znovu by nastalo stejné nebezpečí jako za vlády Nimroda, který zahájil stavbu věže, která měla demonstrovat bohorovnost lidí s Bohy. Bůh prostřednictvím Daniele a jeho druhů vyvolal dostatečný respekt, aby ochránil nejen Židy, ale i ostatní národy před svým spravedlivým hněvem.

Všechno začalo snem, který měl král Nebúkadnesar. Jeho plné znění je v Bibli, Danielově knize ve 2 kapitole. Zde se zaměříme jen na část celého příběhu:

,, Ve druhém roce Nebúkadnesarova kralování se Nebúkadnesarovi zdály nějaké sny. V duchu se rozrušil, ale spánek jej opět přemohl. Později král přikázal svolat kouzelníky a věštce i čaroděje a chaldejce, aby králi vyprávěli jeho sny. .... Daniel potom šel prosit u krále, aby mu dal nějakou dobu, že ten výklad králi přednese. ... Tehdy bylo to tajemství Danielovi zjeveno v nočním vidění, tehdy Daniel dobrořečil Bohu nebes. Daniel promluvil a řekl: Budiž jméno Boží požehnáno od věků na věky. Neboť moudrost i sílu má on; časy i příležitosti mění on. Krále sesazuje, krále nastoluje; mudrcům moudrost dává a poznání těm, kdo umějí pochopit. Proto se Daniel vydal k Arjókovi, kterého král pověřil vyhlazením babylonských mudrců. Přišel a toto mu řekl: Babylonské mudrce nevyhlazuj! Uveď mne před krále a ten výklad králi přednesu. ... Nato Daniel před králem prohlásil: To tajemství, na něž se král táže, žádní mudrci, věštci, kouzelníci ani drobopravci přednést králi nemohou. Avšak jest Bůh na nebesích, zjevující tajemství -- a ten králi Nebúkadnesarovi sdělil, co se stane v budoucích dnech. Tvůj sen a vidění, která jsi ve svém nitru měl na loži, byla tato: Tobě, králi, na loži přišlo na mysl, co se asi stane později. A ten, kdo zjevuje tajemství, ti sdělil, co se stane. A pokud jde o mne, mně to tajemství zjevil nikoli pro moudrost, jež by ve mně byla nade vše živé, ale z toho důvodu, aby ten výklad mohli sdělit králi, abys poznal to, o čem tvé nitro přemýšlí. "

Všimněme si těchto důležitých sdělení:

1.       Daniel, ač šlechtic ve významném postavení se k celé záležitosti staví velmi pokorně a vysvětluje králi, že jeho schopnosti výkladu snu nepochází z jeho vlastní moudrosti, ale je to vůle Boží.

2.       Jakmile Bůh Danielovi dal informace, o něž žádal, šel a zastavil zabíjení Babylonských mudrců. Nezachoval se jako jejich nepřítel, i když musel vědět, a později se to i prokázalo, že ho budou za jeho úspěch u krále nenávidět a budou hledat příležitost jak se ho zbavit.

3.       Král přemýšlel o budoucnosti nejen vlastní, ale i říše, které vládl. Dnešní tzv. demokratický systém prakticky úplně demotivuje současné vládce a politiky, aby uvažovali koncepčně na dlouhodobý rozvoj. To je jedna z největších slabin dnešních politických systémů.

4.       Král nebyl hloupý, aby si nechal něco namluvit od svých služebníků, ale chtěl znát pravdivý výklad snu za každou cenu.

5.       Ačkoliv šlo o pohanského krále, který zničil Jeruzalém i s Božím chrámem, Bůh mu ukázal svou vůli i to, jak se budou vyvíjet lidské vlády po něm. Oznámil mu ve snu i zánik vlád Babylonského modelu a příchod království, které, už nezanikne.

 

Z toho můžeme vidět, že Bůh nejedná nespravedlivě, ani zákeřně, ale chce, aby každý člověk měl šanci poučit se a rozhodovat se na základě pravdivých informací. Nenadržuje jednomu na úkor druhého. Potrestal svůj neposlušný lid, který neustále porušoval jeho smlouvu a byl svéhlavý a nevěrný svému Bohu. Můžeme také z Danielova postoje vidět, že praví Boží služebníci jsou pokorní ve svém nitru a nejednají v první řadě pro osobní prospěch, ale pro oslavu Božího jména, ať jsou kdekoliv a v jakémkoliv postavení. Pojďme dál:

,, Tys, králi, hleděl a vtom hle, jakási náramná socha. Byla to socha veliká, vzhledu neobyčejného. Stála před tebou a její vzezření budilo úděs. Byla to socha mající hlavu z ryzího zlata, hruď a paže ze stříbra, břicho a boky bronzové, lýtka železná, chodidla zčásti železná, zčásti keramická. Jak ses díval, vylomil se bez rukou nějaký kámen a udeřil té soše do chodidel ze železa i keramiky a rozdrtil je. Tehdy se železo, keramika, bronz, stříbro i zlato naráz rozpadly a byly jako plevy v létě na mlatech. Tu je roznesl vítr a už pro ně nebylo místo. Avšak ten kámen, jenž udeřil do sochy, se stal velikou horou a zaplnil celou zemi. To byl ten sen. "

Obraz sochy vyvolává úděs. To znamená, že představuje něco hrozivého, i když byla částečně ze zlata, stříbra a mědi. Protože se král zajímal o budoucnost, je socha symbolem něčeho hrozivého i pro vzdálenou budoucnost. I když je vrchol sochy, hlava ze zlata, končí na nohou ze železa a hlíny. Nakonec je zničena úplně. Co to všechno znamená?

,, Také jeho výklad povíme králi. Ty, králi, jsi král králů, neboť Bůh nebes dal tobě království, moc, sílu i čest. A všechno, kde přebývají lidští synové, polní zvěř i nebeské ptactvo, dal tobě do ruky a učinil tě vládcem nad tím vším. Ta zlatá hlava jsi ty. Ale po tobě povstane jiné království, země horší než tvá, a jiné, třetí království, bronzové, které bude vládnout nad celou zemí. A pak čtvrté království, to bude silné jako železo, neboť železo drtí a podrobuje všechno, a jako železo, jež tyhle všechny rozbíjí, tak bude drtit a rozbíjet. A že jsi viděl ta chodidla a prsty částečně z hrnčířské keramiky a částečně ze železa, půjde o království rozdělené a bude v něm cosi z pevnosti železa, neboť jsi viděl železo promíšené s hliněnou keramikou. Pak ty prsty chodidel částečně železné a částečně keramické: To království bude z jedné strany silné a z druhé strany bude křehké. Že jsi viděl železo promíšené s hliněnou keramikou -- lidé se budou mísit, ale držet jeden s druhým nebudou, právě tak jako se železo nemísí s keramikou. "

1.       Zde se poprvé v dějinách lidský pohanský král dozvídá, že mu Bůh udělil moc úplně nad celou zemí, nad vším živým. Není náhodou, že se to děje až po zničení Jeruzaléma. Zničením Jeruzaléma i s Šalomounovým chrámem zaniklo oficiální Boží království, které bylo založené na základě smlouvy s Bohem JHVH. A protože ani po obnově Jeruzaléma za vlády krále Kýra neměl Boží lid úplnou samostatnost, začalo zničením Jeruzaléma a prvního chrámu období pohanských vlád. V tomto období se dosud nacházíme a řada událostí ve světě ukazuje na blízkost konce tohoto období. Jedním z důkazů je možnost poprvé v dějinách ovlivňovat lidi na celé planetě ve stejný okamžik, je tu díky technice možnost vést války po celém světě z jednoho místa a existuje řada dalších znaků doby a událostí.

2.       Daniel vysvětluje, že král Nebúkadnesar je počátek a hlavou vznikající světovládné koncepce. Zároveň i jejím nejlepším představitelem. Zlato v Bibli bylo v té době považované za nejušlechtilejší kov. Proto Daniel říká, že všechna další království, která socha představuje, jsou nižší než Babylonská říše. Musíme si uvědomit, že nejde o hodnocení z hlediska samotné moci, ale i z hlediska jiných vlastností, kterými se vláda vyznačuje. Například jak je uplatnitelné právo a jaké zákony platí. Důležitým faktorem je i míra svévole a bezzákonnosti nejen u královských úředníků a mocných šlechticů, ale i u prostého lidu, ať svobodného nebo otrockého. Dalším kritériem je i úroveň vztahů s ostatními i podrobenými národy. Jestli mají možnost se vyvíjet k lepším vlastnostem a hodnotám nebo naopak. Podle Danielova vysvětlení vývoj velmocí během období pohanských vlád směřuje k horšímu, až nakonec budou tyto vlády nahrazené vládou Boží.

3.       Popis posledního království ukazuje, že na konci zvítězí destruktivní moc, která všechno drtí. Babylonská, Perská, Řecká i Římská říše dobývaly a ovládaly podrobené národy, ale neprováděly ve velkém genocidu, zdá se, že v naší době se k něčemu podobnému schyluje. Už Hitler a vláda jeho ,,třetí říše" měla genocidu celých národů ve svém programu. Je pravděpodobné, že koncepce světovlády založené na destruktivní moci je podle obrazu sochy hlavním rysem vlád ze závěrečného období.

4.       Dalším rysem posledního království je vnitřní rozdělenost a nesoudržnost lidí, kteří se sice budou mísit, ale vzájemně spolu držet nebudou. Dnes sledujeme, jak do bohatých západních (tzv. křesťanských) zemí proudí lidé z celého zbytku světa. Zejména chudých zemí Afriky, Asie, ale i chudších částí Evropy a Jižní Ameriky. V mnoha zemích západní Evropy, ale i USA, Kanady a Austrálie nastávají velké problémy s emigranty ze zemí s odlišnými náboženskými a kulturními kořeny. Je zcela zjevné, že se nacházíme v období, které na soše z králova snu představují právě nohy, především chodidla a prsty.

Závěr králova snu ukazuje, konec celého období pohanských vlád a nástup nové epochy:

Za dnů oněch králů ale Bůh nebes nastolí království, jež nebude zničeno navěky ani to království nebude přenecháno jinému lidu. Ono rozdrtí a ukončí všechna tato království, ale samo bude stát navěky, neboť jsi viděl, jak se bez rukou z té hory vylomil kámen a rozdrtil železo, bronz, keramiku, stříbro i zlato. Veliký Bůh oznámil králi, co se stane potom. Ten sen je pravdivý a jeho výklad spolehlivý.

V těchto verších je důkaz, že socha ve snu krále Nebúkadnesara představuje celé dlouhé období od vzniku říše krále Nebúkadnesara až po dnešek. Ve Zjevení 13:14-16 se píše o jednom z posledních dějství snu krále Nebúkadnesara. Bude podle tohoto proroctví postavena opět socha ke cti šelmy, jejíž smrtelně zraněná hlava se vyléčila. Velký Babylon, který se objevuje v posledním čase tohoto věku, bude konečná, závěrečná podoba více než dva a půl tisícileté vlády lidských pohanských národů. Z toho plyne, že konec králova snu ještě nebyl naplněn. Hrozný obraz sochy budící úděs se ještě naplno neprojevil.

Boj o světovládu, příčina všech velkých válek v dnešní době

Babylonská světovládná koncepce žene velké národy do velkých konfliktů. Smutné je, že v posledních stech letech všechny velké a světové konflikty vyvolaly křesťanské vlády, které válčily o moc především mezi sebou. Velké země se staletou křesťanskou historií jako jsou Anglie, Francie, Rusko, Německo, USA jsou v novodobé historii hlavními účastníky a podněcovateli obou světových válek, nebo válek následných. To je v naprostém protikladu s křesťanskými evangelii, poselstvím lásky, milosrdenství, odpuštění a konání dobra pro čest Boha. Chovají se jako dravci, kteří chtějí pro sebe urvat, co se dá. Dnes mají k dispozici prostředky, které v minulosti nikdy neměly. Jak už bylo zmíněno, mohou mít pod kontrolou prakticky každé místo na zemi a můžou zasáhnout kdykoliv na jakémkoliv místě. V tom se liší současná situace od minulosti. Nebúkadnesarova koncepce světovlády může být naplněna a dovršena až se všechny důležité záměry budou moci odehrávat celosvětově. Což se už dnes děje, ale ještě nebyla všechna proroctví této doby naplněna. Prorocký sen Babylonského krále se však již blíží svému naplnění. Díky Danielovu výkladu snu můžeme lépe rozumět situaci v dnešním světě. Můžeme si uvědomit, že se neděje nic náhodného, nebo nepředvídaného.

Velmi důležitá je i informace, že k ukončení moci světovládných velmocí nedojde lidským úsilím, ale naopak bez zásahu lidských rukou. Žádná revoluce, ani jiná forma lidského úsilí, o zvrat v něco lepšího vlastním politickým úsilím není reálným řešením narůstající krize a válečného nebezpečí. Všechny dnešní iniciativy, které nevycházejí ze znalosti a naplňování Boží vůle jsou odsouzené k nezdaru. Jistotou je, že zem bude zachráněna zásahem Božím.

Co z toho plyne?

Žijeme v přelomové době, v době podle sochy, železné a hliněné. Víme, že Ježíš nás upozorňuje na velké válečné konflikty a zvěsti o válkách. Dva velké válečné konflikty se už staly historií. A dodává; ,,neděste se, musí to být". Bůh jednoznačně a otevřeně skrze proroka Daniela říká, že je jeho vůlí a záměrem, aby lidstvo prošlo obdobím, kdy si vládne samo skrze velmoci podle koncepce Babylonské světovlády. Dovoluje tím lidem, aby se přesvědčili, jestli jsme schopní si vládnout sami bez ohrožení vlastní existence, spravedlivě a k dobru všech. Výsledek je zároveň odpověď andělům v prvních nebesích (1K 4:9; 11:10; Zj 4:11) na sporné otázky vyvolané satanem. Skuteční křesťané dnes nemohou schvalovat a podporovat žádnou z mocenských stran dnešních konfliktů, protože žádná vláda ani moc dnes nehájí Boží ani Kristovy zájmy, ale jen zájmy vlastní nebo zájmy jiné než Boží. Svět se stává Bohu více a více nepřátelský. Není daleko doba, kdy se novodobé šelmy postaví otevřeně proti Bohu a jeho skutečnému lidu, jenž teprve vzejde z událostí, které jsou před námi. Příznaky toho můžeme pozorovat už dnes například v jednání vůdců Evropské unie. EU už prakticky nezakrytě vypouští z vlastní ústavy každou zmínku o křesťanských kořenech evropských národů, ve svých institucích zobrazuje symboliku tzv. Velkého Babylona a jednu ze svých administrativních budov nechala postavit podle známé představy nedostavěné Babylonské věže. Až se novodobé šelmy vzbouří proti Bohu a jeho řádu, budou drtit všechno a všechny, jež se rozhodnout zničit. Bez ohledu na jakoukoliv spravedlnost. Nakonec se prohlásí Bohem (Da 11:36). To naštěstí nepotrvá však dlouho (Ž 74:10).

 Dříve než to nastane, projde Boží lid Kristovy i Mojžíšovy smlouvy a s ním i celý obydlený svět velkými zkouškami, počínaje tou, která je popsaná v šesté pečeti knihy Zjevení. Králův sen dává naději, že Bůh nenechá zemi úplně zničit v celosvětovém konfliktu zbraněmi hromadného ničení. Aby se to nestalo, Bůh nechá dopustit, aby zemi zasáhla událost přicházející z vesmíru, která mimo jiné vyvolá velká zemětřesení a na zemi dopadnou i meteority. Pravděpodobně to zničí i část vojenské techniky umístěné v kosmickém okolí země a nejspíš dočasně výrazně omezí možnosti vést velké války na dálku. Zároveň to vyvolá i velkou paniku mezi lidmi všeho druhu. Strach z Božího hněvu budou mít králové, vojevůdci, bohatí a mocní i chudí, svobodní a otroci. To s velkou pravděpodobností zabrání velmocím v rozpoutání totální zničující války, která by pravděpodobně neměla vítěze, ale jen mrtvé a poražené. Neznamená to, že nebude žádná válka, ale pro Boží lid je zde nadějné poselství králova snu o tom, že po období představované děsivou sochou nepřijde zánik lidstva, ale naopak jeho nový a rozhodně lepší začátek. Čím více bude hrozit nebezpečí zničujícího světového konfliktu, tím blíže jsme i přicházející kosmické události. Ta do značné míry změní svět i myšlení lidí.

Neděsme se proto dopředu. Buďme připravení vydat svědectví a vysvětlení v pravý čas. Vláda lidí znázorňovaná sochou ze snu Babylonského krále již začíná vydávat své děsivé a nechutné ovoce. Stačí se rozhlédnout okolo sebe. Jak jsou propagované zvrácené, nebo rozbíječské ideologie jako homosexualismus, feminismus. Pravda se vydává za lež a naopak. Světlo za tmu a naopak. Podporuje se všechno, co rozbíjí rodinu nebo snižuje její význam. Výsledkem je stále více rozpadlých, neúplných rodin. Tím, ale původci tohoto vývoje podepisují nad sebou rozsudek. Díky biblickým proroctvím jsme uváděni do správného chápání současného vývoje, který v mnohých lidech vyvolává obavy. Králův sen o soše není jen historickým dokumentem, ale nanejvýš aktuálním zdrojem informací, důležitých k porozumění současného vývoje. Nevkládejte naději v pomíjivého člověka. Snažte se poučit z Biblických proroctví a ostatních biblických knih. Vypráví o naději, která není založena na nepravdivých informacích, ani na falešných slibech. Je to naděje postavená na spravedlivých Božích skutcích a výkupném, které za nás dal Ježíš Kristus. Tato naděje není ničím nedostupným, ale je pro každého, kdo jí nepohrdne. Hledejme proto Boží království a jeho spravedlnost neboť to je klíčem k pochopení nejen biblických textů, ale i k pochopení příčin historických i duchovních.Studii si můžete stáhnout zde:
Sen_krale_Nebukadnesara.pdf