Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Světlo svítí ve tmě a tma jej nepohltila
18.6.2024

Více Boží svobody a lásky
1.1.2024

Umělá inteligence v Bibli?
17.12.2023

Konat dobro je cesta k životu
23.11.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

Píše Bible o umělé inteligenci?

 

Umělá inteligence je produkt moderních digitálních technologií.  Okamžitě si získala značnou oblibu, zejména u mladé generace. Lidstvo nemá vůbec žádnou zkušenost s podobným lidským výtvorem. O umělé inteligenci (Artificial Intelligence dále jen AI) se hodně mluví a v posledních letech je využívaná nejen odborníky v různých oblastech, ale i laickou veřejností. Je překvapující jak snadno a rychle si AI získala důvěru uživatelů včetně těch s vyšším vzděláním. Je pravděpodobné, že vliv AI rychle poroste a bude ovlivňovat rozhodování, myšlení a názory těch, kdo využívají jejich služeb. Není proto divu, že na její rychle rostoucí vliv, reagují obhájci AI i její odpůrci. Nebudeme se zde zabývat argumenty pro a proti využití AI. Důležité je uvědomit si, že důvody pro vývoj digitálních technologií nejsou jen ekonomické a vojenské. Všechny objevy a vynálezy dvacátého století úplně změnily svět způsobem, který málokdo očekával. I digitální a další moderní objevy a vynálezy, vznikající v současnosti, mění svět nejen viditelným způsobem, ale i tím neviditelným, který se projeví, až když už nejde vzít jeho důsledky zpět, protože slepí lidé se už chytili do pasti. Když si uvědomíme, jak ovlivnily digitální technologie lidstvo a svět za méně než sto let jejich existence, můžeme začít tušit, o co opravdu jde. Největší změnou, kterou lidstvo prochází je jeho duchovní stav.

 

Důsledky využívání digitálních technologií na lidstvo

Vliv a důsledky využívání digitálních technologií se dají rozdělit na dobré a špatné. Mezi dobré důsledky patří využití v lékařství, v komunikaci, v dopravě, v oborech sloužících prosperitě a ke zlepšování životní úrovně lidí.

Ke špatným důsledkům využívání digitálních technologií patří určitě jejich schopnost zvyšovat smrtící účinnost zbraní. Vážným námětem k zamyšlení je jejich velká možnost zneužití a rostoucí závislost na nich. Život bez mobilů, internetu nebo sociálních sítí si mladší generace už nedovede představit. Komunikační síť umožňuje šířit informace prakticky ihned do celého světa a ovlivnit většinu lidí téměř současně. I těchto vlastností digitálních technologií může být zneužito. I lékaři a další autority to vědí a varují před důsledky nové virtuální reality, pohlcující zdravé myšlení a hodnoty u lidí, kteří jí propadají. Závažnější je fakt, že lidé osleplí moderními technologiemi zapomínají na svůj božský původ. Proč božský? Protože člověk byl stvořený Bohem. Všechny vynálezy a objevy moderní historie posilují pýchu člověka a ta ho oslepuje, a oslabuje jeho vztah ke Stvořiteli. Stvořitel nás naštěstí nenechává bez informací. Podívejme se jestli moderní technologie - takový významný prvek - současného světa, najdeme v Božích proroctvích?

 

Zjevení svědčí o využití technologií dneška

,, A když dokončí své svědectví, bude s nimi bojovat šelma, která vystupuje z bezedné propasti, přemůže je a zabije. A jejich mrtvá těla budou ležet na náměstí toho velikého města, které se duchovně nazývá Sodoma a Egypt, kde byl také ukřižován jejich Pán. Mnozí z lidí, kmenů, jazyků a národů budou hledět na jejich mrtvá těla po tři a půl dne a nedovolí je uložit do hrobu. Obyvatelé země se nad nimi budou radovat, budou jásat a navzájem si posílat dary, protože tito dva proroci trýznili obyvatele země." Zjevení 11,7-10;

,,A bylo jí dáno, aby vložila ducha do obrazu té šelmy, takže obraz šelmy promluvil a způsobil, aby byli zabiti všichni, kteří se nepokloní obrazu šelmy. " Zjevení 13,15;

Proroctví z 11. kapitoly popisuje, že ,,mnozí z lidí, kmenů, jazyků, a národů" budou tři a půl dne pozorovat dva veřejně vystavené zabité svědky. Kniha Zjevení byla napsaná na konci prvního století našeho letopočtu. V té době nebylo možné sledovat po celé zemi událost odehrávající se v jednom místě. Dnes je to samozřejmost. Například olympiáda nebo fotbalové zápasy na mezinárodní úrovni mohou sledovat diváci na všech kontinentech. Právě s pomocí moderních technologií.

Verš ve Zjevení 13,15; ukazuje na ještě významnější technologii. Je to obraz šelmy, kde slovo obraz je překlad řeckého slova ejkón, což může znamenat obraz, podobu, vzezření. Proto někteří překladatelé slovo ejkón překládají jako socha. Význam řeckého slova dává více překladatelských možností. Jan proto, co ve vidění spatřil, neměl ve své době přesnější výraz. Dnes víme, že s pomocí hologramu můžeme vytvořit třírozměrnou podobu kohokoliv a čehokoliv, co se může projevovat jako oživlá podoba něčeho konkrétního. Otázkou je, co znamená, že do podoby / obrazu šelmy byl vložen duch, jenž způsobil, že ta podoba / obraz šelmy promluvila. Je nepodstatné, zda půjde o obraz, sochu nebo jinou podobu šelmy. Podstatné je, že ta podoba promluví jako živá bytost.  Přikáže a způsobí, aby ,,aby byli zabiti všichni, kteří se nepokloní obrazu šelmy." Nad tím je nutné se zamyslet.

Otázka je, co je duch, který byl do obrazu či podoby šelmy vložen? Hologramy ve filmech často zastupují významné postavy příběhu. A když skrze holografickou podobu promluví ta významná postava, která je třeba na druhém konci vesmíru jsou její slova vyřčená tím hologramem brána stejně vážně, jako by ten, kdo skutečně mluví byl přítomen. Duch o němž píše Jan, vložený do podoby šelmy však ukazuje na to, že jí byla dána určitá schopnost vystupovat samostatně. Obraz či podoba šelmy má takovou autoritu, že může přikázat, aby byli zabíjeni lidé, kteří nejsou označeni znamením šelmy. Vypadá to, že lidé, jejichž jména nejsou od založení světa zapsaná v Beránkově knize života, budou vnímat podobu šelmy jako mocnou bytost, neboť se jí budou muset poklonit, jinak zemřou. Otázku vyvolává i fakt, že šelma je zastoupena podobiznou vytvořenou nějakou moderní technologií. Aby podoba šelmy dosáhla takového vlivu, musí vykazovat vlastnosti, které vyvolají dojem důvěryhodnosti. Dnešní AI vyvolává u části uživatelů stejný dojem ve věcech jejich zájmu. Radí se s ní v obchodování (to je dost populární) i v jiných zájmových činnostech. Existují reklamy na využití AI k získání bohatství. Lidé netušící, co všechno může být za vývojem moderních technologií mohou, být snadnou kořistí pro umělou inteligenci, pro níž propaganda vytváří aureolu nezaujatého zdroje informací.

 

AI a další technologie jsou připravované nástroje šelmy.

Může to vypadat jako konspirační teorie, ale texty proroků Jana a Daniela ukazují na využití moderních technologií šelmou, která má přijít v závěru tohoto věku. Šelma je popsaná u obou proroků:

,, Chtěl jsem tedy mít jistotu o té čtvrté šelmě, která se od nich ode všech odlišovala -- byla neobyčejně strašlivá, měla zuby železné a drápy bronzové, požírala, drtila a to ostatní svýma nohama pošlapávala -- i o těch deseti rozích na její hlavě a o dalším, který vyrostl, a padly před ním tři, rohu takovém, že měl oči a ústa mluvící velké věci, a na pohled větším než jeho druhové. ... Takto pravil: Ta čtvrtá šelma bude čtvrté království na zemi, které se bude ode všech těch království odlišovat, požere celou zemi, podupe ji a bude ji drtit. A těch deset rohů, to deset králů povstane z toho království a po nich povstane jiný, jenž se od předešlých bude lišit a tři krále pokoří. Bude pronášet slova proti Nejvyššímu a svatým Nejvyššího nedá pokoj. Bude také uvažovat, že změní doby a právo, a budou mu do ruky vydány až do času a časů a půl času." Daniel 7,19-20; 7,23-25;

,, Byla jí dána ústa mluvící veliké věci a rouhání a byla jí dána moc, aby činila, co chce po čtyřicet dva měsíce. I otevřela svá ústa k rouhání se Bohu a rouhala se jeho jménu a jeho stánku, to jest těm, kteří přebývají v nebi. A bylo jí dáno, aby rozpoutala válku proti svatým a aby je přemohla, a byla jí dána moc nad každým kmenem, lidem, jazykem i národem; budou se jí klanět všichni obyvatelé země, jejichž jména nejsou od založení světa zapsána v knize života toho zabitého Beránka." Zjevení 13,5-8;

,, A uviděl jsem jinou šelmu vystupovat ze země; měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak. Vykonává všechnu pravomoc té první šelmy v její přítomnosti. Nutí zemi a její obyvatele, aby se klaněli té první šelmě, jejíž smrtelná rána byla vyléčena. Činí veliká znamení, takže nechá i oheň z nebe před zraky lidí sestupovat na zem, a svádí obyvatele země znameními, která jí bylo dáno učinit před očima šelmy. Říká obyvatelům země, aby učinili obraz šelmě, která měla ránu od meče a ožila. A bylo jí dáno, aby vložila ducha do obrazu té šelmy, takže obraz šelmy promluvil a způsobil, aby byli zabiti všichni, kteří se nepokloní obrazu šelmy. A působí, aby všem, malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům, byl dán cejch na pravou ruku nebo na čelo a aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat, leda ten, kdo má cejch: jméno šelmy nebo číslo jejího jména. Zde je moudrost. Kdo má rozum, ať spočte číslo té šelmy. Je to číslo člověka, a jeho číslo je šest set šedesát šest." Zjevení 13,11-18;

Uvedené texty popisují šelmu jako nejhroznější vládu, která ničí zemi násilím. Ta šelma bude odlišná od všech předchozích šelem, které popisuje prorok Daniel v sedmé kapitole. Bude se lišit nejen mimořádnou mocí a otevřenou vzpourou proti Bohu a nebi, ale i svými prostředky, které bude mít k dispozici. Většinu z nich už dnes známe a využíváme. Podoba šelmy bude pravděpodobně pokročilejší technologie a AI bude nejspíš její součástí. Většina objevů a vynálezů, které lidé učinili má užitečnou formu využití, ale můžou být a často bývají zneužity. Ukazuje se, že nejsou zneužity jen pro válečné použití. Řada výzkumů se týká i geneticky upravovaných potravin, léčiv, klimatu a dalších odvětví.

Vliv AI a dalších technologií na myšlení, hodnoty a jednání lidí se zvětšuje a biblická proroctví naznačují, že ještě poroste. Člověk byl stvořen, aby žil v souladu s přírodou a moudře nad ní vládnul. Místo toho člověk vyvíjí nebezpečné věci, jejichž výroba a někdy i používání poškozuje přírodu, člověka nevyjímaje. Nejnebezpečnější důsledek jejich vlivu je, že odcizují člověka od jeho vlastního původce nejen duševně, ale i duchovně. Takový člověk hledá smysl života jinde, než v souladu živým Bohem. A to je cesta do záhuby.

,,Vejděte těsnou branou, protože široká je brána a prostorná cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kteří jí vcházejí. Jak těsná je brána a zúžená cesta, která vede do života, a málo je těch, kdo ji nalézají!"" Matouš 7,13-14;