Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Světlo svítí ve tmě a tma jej nepohltila
18.6.2024

Více Boží svobody a lásky
1.1.2024

Umělá inteligence v Bibli?
17.12.2023

Konat dobro je cesta k životu
23.11.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

Kniha ZjeveníMilovaní a vážení bratři a sestry.

Milost vám a pokoj od Boha, který jest a který byl a který přichází a od našeho Pána Ježíše Krista, věrného svědka, prvorozeného z mrtvých a vládce králů země.

Kniha Zjevení Janovo nás inspirovala k tomu, abychom vás oslovili a seznámili s poznatky, které jsme při jejím čtení učinili a dá-li Pán, ještě učiníme. Rozdělili jsme téma této knihy na pět částí - na samostatný úvod a sedmice, které dohromady vytvářejí celý obraz událostí souvisejících s očekávaným příchodem dne Páně, Syna člověka a s příchodem Božího království.

Kniha Zjevení je pro každého, kdo je upřímně a s pokorou ochoten se jejím textem zabývat. Poznatky, které jsme při jejím čtení získali, ukazují na to, že hlavní splnění proroctví této knihy je dosud před námi. Janovo Zjevení je všeobecně vnímáno jako apokalyptická literatura, předpovídající katastrofy. Kniha skutečně popisuje boj dobra a zla v závěru našeho věku a vyúsťuje příchodem Božího království. Posiluje tak víru, naději a vytrvalost. Zjistili jsme, že poselství této knihy má hlavně připravit Boží lid Kristovy smlouvy na příchod dne Páně, Syna člověka a Božího království v moci. Janovo Zjevení posiluje duchovní smýšlení a porozumění, vztah k Božímu jménu, ke Kristu, našemu Pánu, k bázni Boží. Učí Boží spravedlnosti, moudrosti, lásce a morálním vlastnostem. V jednotlivých částech se setkáte s myšlenkami, které budou pro většinu z vás možná nové a neobvyklé. Ale věříme, že poznatky, které vám předkládáme, vás obohatí a přispějí k dalšímu vlastnímu přemýšlení.

Úvod ke Zjevení předkládá argumenty svědčící o účelu celé knihy. Je určená nejen k povzbuzení v těžkých dobách, ale především umožňuje a učí rozpoznat znamení doby příchodu Syna člověka.

Dopisy jsou poselství církvím o tom, jak budou osloveni krátce před tím, než přijde jejich Pán. Hodnocení církví je zaměřené na duchovní a morální vlastnosti a chování církve jako celku a výslovně i jejího odpovědného vedení (andělé církví). Dopisy nejsou soudem, ale projevem Boží lásky a kromě napomínání, povzbuzují k víře, statečnosti, vytrvalosti a je-li nutné k probuzení dokud je čas.

Kdo je Syn člověka? Jak ho poznáme až přijde, nebo že se blíží jeho příchod? Jaké úkoly a role bude mít? Práce o druhém příchodu Syna člověka výrazně rozšiřuje a doplňuje kapitolu o Synu člověka z knihy „Popularizace prvních výsledků studia Bible...“, kterou najdete také na těchto stránkách. Křesťany očekávaný druhý příchod Syna člověka, úzce souvisí s řešením sporných otázek, které obviňují Boha a zpochybňují kvalitu jeho stvořitelského díla, jehož jsme součástí. Práce ukazuje jak Syn člověka, o němž mluvil Ježíš, dokončí soud nad těmi, kdo pronásledují Boží služebníky a vedou lidstvo do záhuby. Ukazuje jak silné je propojení mezi hebrejskými Písmy a řeckými Písmy. Práce o druhém příchodu Syna člověka tak ukazuje, že příchod Syna člověka se týká nejen křesťanů, ale i Mojžíšova lidu a v konečném důsledku celého lidstva.

Jednotlivé části najdete zde:

1.0 část - Kdy se začne naplnovat Janova Apokalypsis
1.1 část - Zjevení úvod
2. část - Zjevení Dopisy
3. část - Druhý příchod Syna člověka - část I
3.1. část -   Dva svědkové v šesté polnici
4. část - Očištěná Boží vláda - kapitola 4
5. část - Beránek je uznán v nebi - kapitola 5
6. část - Sedm pečetí - označení vyvolených Boží pečetí
6.1 část - 144 000 vyvolených Božích služebníků a označených Boží pečeti
7. část - Totožnost 24 starších