Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Světlo svítí ve tmě a tma jej nepohltila
18.6.2024

Více Boží svobody a lásky
1.1.2024

Umělá inteligence v Bibli?
17.12.2023

Konat dobro je cesta k životu
23.11.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

Je Ježíš Kristus a Michael jedna bytost?

 

0.   Úvod

 

Pravděpodobně všichni křesťané dnes znají jméno Ježíš (Jehova je záchrana.) a většina z nich by si také dokázala vzpomenout na některé události z jeho života. Naproti tomu, málokdo z křesťanů bude znát jméno Michael (Kdo je jako Bůh?) a bude schopen bytost s tímto jménem spojit s některými konkrétními činy. Vysvětlení se přímo nabízí. Na rozdíl od jména Ježíš, se jméno Michael vyskytuje v Bibli pouze několikrát. Pokud pomineme několik případů, kdy se jedná o jméno nějakého konkrétního člověka, existují pouze čtyři případy, kdy se jedná o nadpozemskou bytost se zvláštním posláním. Některé můžeme najít ve SZ [1] v knize Danielově 10.kap. a 12. kap. a další pak v NZ [2] u Judy a ve Zjevení 12.kap. V Ekumenickém překladu se navíc v knize Danielově můžeme také setkat s variantou Míkael.

Někteří vykladači tvrdí (např. NSSJ [3] v publikaci ,,Hlubší pochopení písma"), že jméno Michael používal Ježíš předtím, než se narodil jako člověk a opět se k němu vrátil po skončení své pozemské mise. Neboli, Ježíš a Michael jsou jedna a táž bytost. Toto tvrzení má však závažné důsledky a souvislosti, a proto musí být jednoznačně prokázáno, nebo vyvráceno. Samozřejmě pomocí biblických důkazů.

1.   Michael ve starém Zákoně

 

Nejdříve se tedy podívejme, co říká kniha Daniel v 10.kap. ve 13.verši, kde je Michael označen jako ,,jeden z nejpřednějších knížat" (PNS [4] ) nebo ,,jeden z předních ochránců" (EP [5] ). Toto vyjádření potvrzuje, že bytost jménem Michael patří do nějaké elitní skupiny. Nicméně to nedokazuje, že jde o bytost tak jedinečnou, jakou je Boží prvorozený syn. Navíc, potom co Ježíš Kristus splnil bezchybně úkol, kterým ho pověřil jeho Otec, byli jeho osoba a jeho jméno vyvýšeni nade vše a bylo o něm prorokováno, že se ve jménu Ježíš skloní každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí (Filipským 2:9-11). Jelikož se toto doposud nestalo a morální kredit a autorita tohoto jména jsou v našem vesmíru s ničím nesrovnatelné, bylo by naprosto nepochopitelné, aby se Ježíš svého jména vzdal nebo je vyměnil za jiné.

V 10.kap. Danielovy knihy se také dozvídáme, že se v nebi vyskytují andělé-knížata (EP používá označení ochránci), kteří ochraňují, vychovávají a vedou různé lidské národy. Tyto andělé se pokouší pomocí odlišných postupů dosáhnout s jednotlivými národy splnění Božích požadavků na člověka a lidskou společnost, které byly stanoveny v původním stvořitelském plánu. Jde o projekty konkurenční a soupeřící a při jejich prosazování dochází k určitým problémům a vážným sporům. Michael je zde popisován jako někdo, kdo podporuje a pomáhá bytosti popsané ve verších 5 a 6. Někteří badatelé se domnívají, že Michael pomáhá andělovi s nižší autoritou. Z popisu bytosti vyplývá, že jde o někoho, kdo je fyzicky významně odlišný od lidí. Jak ale víme z Bible, andělé jsou lidem k nerozeznáni podobni (Židům 13:2), a proto v tomto případě nemůže jít o anděla. Jde tedy o jednu ze dvou zbývajících možných bytostí (Bible nás informuje o celkem třech společenstvích bytostí a trojích nebesích; 2.Korintským 12:2), a to buď o serafa nebo cheruba. Také tvrzení, že jde o někoho s nižší autoritou je problematické. Jelikož Danielova zpráva neuvádí bližší informace o pomoci či typu spolupráce, nelze jednoznačně usuzovat na pozici zúčastněných bytostí. Je naprosto běžné, aby někdo s vyšší autoritou a pravomocí, požádal o pomoc někoho s nižší autoritou.

Ve 12.kap. Danielovy knihy jsme dále informováni, že Michael bude v závěrečném období pečovat o Danielův lid, tedy židovský národ. Ježíš Kristus však po svojí smrti převzal odpovědnost za celé lidstvo. A nejen to (Matouš 28:18).

Nezbývá než konstatovat, že Danielova kniha nepodporuje závěr, že Ježíš a Michael je jedna a táž bytost. Rozdíly mezi těmito bytostmi, pokud jde autoritu i odpovědnost, jsou příliš velké, než aby se mohlo jednat o tu stejnou osobu.  

2.   Michael v novém zákoně

 

Nahlédněme nyní do NZ a pokusme se prozkoumat informace a souvislosti, které se tam vyskytují ve spojitosti se jménem Michael.

Je známo, že po dobu své pozemské služby se Ježíš Kristus nikdy ani svým nejbližším učedníkům nezmínil o tom, že jeho původní jméno je Michael. Jistě tuto informaci neměl důvod tajit. Naopak, pokud by ji poskytnul svým následovníkům, velmi by jim pomohl při pochopení některých souvislostí s jeho očekávaným druhým příchodem. Vzniká tedy otázka, proč tuto informaci, pokud by byla pravdivá, apoštolům nepředal.

Některé důležité myšlenky, týkající se otázky uvedené v nadpisu, nám poskytuje biblická kniha Skutky apoštolů. Její pisatel nás například seznamuje s případem Ježíšova následovníka Štěpána, ke kterému došlo po tom, co Ježíš Kristus ukončil svou pozemskou službu. Štěpán byl obžalován a následně odsouzen židovskou radou. Před jeho smrtí mu bylo umožněno nahlédnout do nebe a uvidět osobu, která stála po Boží pravici a kterou identifikoval jménem Ježíš (Skutky 7:55).

Ještě zajímavější pro náš rozbor je zážitek, který prožil apoštol Pavel při svém ,,obrácení" na cestě do Damašku. Hlas, který Pavel uslyšel, se sám identifikoval jménem Ježíš, nikoli Michael (Skutky 9:5).

Jméno Michael se v NZ vyskytuje v dopise, který napsal Juda. Dostáváme zde informaci, že archanděl Michael měl spor se Satanem a žádal někoho s vyšší autoritou o jeho potrestání. Michael je zde spojen s výrazem archanděl, což znamená nejvyšší, hlavní nebo také nejstarší anděl. Pisatel tedy potvrzuje, že jde o bytost s výsadní autoritou ve společenství andělů. Stále však jde o úroveň andělů, kterou jak víme z Bible, Ježíš jednoznačně převyšuje (Židům 1.kap., Židům 2:5-9, 1.Petra 3:22).

Posledním výskytem jména Michael v Bibli je Zjevení 12.kap., kde Michael a jeho andělé bojují v nebi s drakem, který nezvítězil a je donucen se svými anděly opustit nebe. Jeho posledním působištěm se stává Země, kde rozpoutá tzv. Velké soužení (Zjevení 12:7-9 a 12, Matouš 24:21).

NSSJ předpokládá, že je to Ježíš, který pod jménem Michael vede tuto bitvu. Avšak apoštol Pavel v dopise Židům 10.kap. 12. a 13. verši píše, že Ježíš po své oběti usedl po Boží pravici a čeká, až mu budou nepřátele položeni k nohám. Nemůže to tedy být Ježíš Kristus, kdo vede bitvu v nebi a poráží tam své nepřátele. Stejně tak to není Ježíš, kdo vede tzv. Armagedonskou bitvu na Zemi (tato přináší definitivní vítězství Božího království), protože Bible říká, že Ježíš Kristus již nikdy nebude na Zemi přítomen jako člověk (Jan 14:19). Navíc jméno jezdce, který bitvu vede, nezná nikdo, jen on (Zjevení 19:12) a toto jistě neplatí o Ježíši Kristu v současnosti, ani neplatilo v době, kdy apoštol Jan napsal knihu Zjevení.

Poslední kniha Bible, Zjevení, pak končí výzvou ,,Přijď", která je adresována Ježíši Kristu a většina křesťanů také logicky očekává příchod svého Pána Ježíše, nikoli Michaela.

Jeden z textů, který NSSJ používá pro potvrzení svojí myšlenky, že Ježíš je archanděl Michael, můžeme nalézt v dopise 1.Tesalonickým 4:15-17. Pavel se zde především zabývá otázkou vzkříšení, ke kterému dojde po založení Božího království na Zemi. Ačkoli je zde zmíněn hlas archanděla, není zde uvedeno jméno Michael, a vlastně ani jméno Ježíš. Udělat tedy na základě tohoto textu jednoznačný závěr, není možné.

3.   závěr

 

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že Bible neposkytuje důkazy pro tvrzení, že Ježíš Kristus a Michael jsou jedna a táž osoba. Naopak, dozvídáme se, že Michael je jeden z předních andělů s vysokou autoritou a odpovědností, jemuž vděčí za mnohé především židovský národ, a který je také odpovědný za řešení problémů ve společenství andělů. Pokud jde o Ježíše Krista, tomu vděčí za svou existenci celé lidstvo a brzy se před ním bude muset sklonit každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí.                                                                  [1] Starý zákon

[2] Nový zákon

[3] Náboženská společnost Svědkové Jehovovi

[4] Překlad Nového světa svatých písem

[5] Ekumenický překladStudii si můžete stáhnout zde:
JK_a_Michael.pdf

Zpět na seznam