Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Světlo svítí ve tmě a tma jej nepohltila
18.6.2024

Více Boží svobody a lásky
1.1.2024

Umělá inteligence v Bibli?
17.12.2023

Konat dobro je cesta k životu
23.11.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

Událost, která změní svět

 

Lidé po celém světě vnímají, že se naše civilizace, co se týče budoucnosti, ocitá v nejistotě. Cítí, že se blíží globální změna a hledají důvěryhodné informace. Proto naslouchají, mimo jiné, i různým prorockým výkladům jako např.: Mayský kalendář, Nostradámus, proroctví indiánského kmene Hopi, Palmových listů a jiných.

I my, křesťané, vyhlížíme už téměř dva tisíce let příchod nového věku, tj. příchod Božího království. Je pravda, že po všech těch vyhlášených a nenaplněných koncích světa, mnoho křesťanů rezignovalo na snahu hledat správné výklady biblických proroctví. Ale ony reálně existují. Jako nemůže lhát Bůh, nemohou být nepravdivá ani jeho proroctví, ani jediné slovo, které nechal zapsat do Bible (J 10:35; Ti 1:2). A Písmo je tu pro nás, abychom se mohli dovědět pravdu a naučit se rozeznat, co je dobré a co je zlé. Co je pravé a co je falešné.

Bůh v Bibli, kromě jiného, oznámil svým služebníkům, že dojde k události, která nažene lidem po celém světě mimořádný strach. Stane se to na začátku šesté pečetě, o niž píše Jan v knize Zjevení: "A hle, když rozlomil šestou pečeť, nastalo veliké zemětřesení, slunce zčernalo jako smuteční šat, měsíc úplně zkrvavěl a nebeské hvězdy začaly padat na zem, jako když fík zmítaný vichrem shazuje své pozdní plody, nebesa zmizela, jako když se zavře kniha a žádná hora a žádný ostrov nezůstaly na svém místě." (Zj 6:12-14)

Setkáváme se s názorem, že jde o symbolický popis dramatických změn ve společnosti týkajících se představitelů států a království, vojáků, obchodníků, bohatých, mocných, chudých, svobodných i zotročených lidí. Ale i kdyby šlo o takové dramatické společenské změny, co je vyvolá? Popsané jevy: "slunce zčernalo jako smuteční šat, měsíc úplně zkrvavěl a nebeské hvězdy začaly padat na zem", však jednoznačně ze všeho nejvíce připomínají astronomický jev. Tentokrát však nejde jen o zatmění slunce, nebo měsíce. Jev je doprovázený zemětřesením a na zem dopadne zřejmě i určité množství meteoritů. Podle popisu: " jako když fík zmítaný vichrem shazuje své pozdní plody " to vypadá spíše na ojedinělé výskyty, než na nějaký velký hustý meteoritický déšť. Přesto reakce lidí popsaná níže je panická, nejspíše vyvolaná hlavně astronomickými jevy na obloze doprovázené zemětřesením, kteří přičítají tuto pohromu Božímu a Beránkovu hněvu: "Králové země i velmoži a vojevůdci, boháči a mocní - jak otrok, tak svobodný, všichni prchali do hor, aby se ukryli v jeskyních a skalách, a volali k horám a skalám: "Padněte na nás a skryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu, a před hněvem Beránkovým!" Neboť přišel veliký den jeho hněvu; kdo bude moci obstát?" (Zj 6:15-17)

V současnosti i v minulosti lidé Božímu hněvu přičítají různé přírodní katastrofy, protože je nemohl způsobit člověk. Dnes už víme, že i některé přírodní katastrofy mohou být následkem lidské činnosti, nebo známe přirozené příčiny jejich vzniku a nehledáme v nich Boží úmysl. Například sopečné výbuchy nebo mohutné záplavy, hurikány, tornáda. Co by mohlo v dnešní době vyvolat v lidech přesvědčení, že jde o trest Boží? Důvodem by mohl být právě fakt, že katastrofa přichází z vesmíru a přitom současně musí být tato událost biblicky předpověděna, aby až nastane, si tuto událost lidé s tou předpovědí spojili. Proč říkáme biblicky a ne křesťansky? Protože ta samá událost je s největší pravděpodobností zapsaná i v hebrejské části Bible: "Zalez do skal, schovej se v prachu ze strachu před Hospodinem, před jeho velebnou důstojností! Ponížen bude zpupný pohled člověka, sehnuta bude lidská povýšenost; v onen den bude vyvýšen jedině Hospodin. Neboť den Hospodina zástupů přijde na každou pýchu a povýšenost, na všechno, co se povznáší - to bude sníženo -, na všechny... vyvýšené, na každou vypínající se věž a na každou strmou hradbu, na všechny zámořské lodě i na veškerou okázalost. Sehnuta bude zpupnost člověka, ponížena bude lidská povýšenost, v onen den bude vyvýšen jedině Hospodin. Bůžkové nadobro vymizejí. Lidé zalezou do jeskyň v skalách a do škvír v prachu země ze strachu před Hospodinem, před jeho velebnou důstojností, až povstane, aby nahnal zemi strach. V onen den člověk předhodí potkanům a netopýrům své bůžky stříbrné i bůžky zlaté, které mu vyrobili, aby se jim klaněl. Zaleze do skalních rozsedlin a do strží ve skaliskách ze strachu před Hospodinem, před jeho velebnou důstojností, až povstane, aby nahnal zemi strach. Přestaňte už s člověkem, který nemá než dech svého chřípí. Jakoupak má cenu?"  (Iz 2:10-22)

Různých pohrom je v Bibli popsáno hodně, ale zde je vyzdvižen hlavně strach, který událost lidem nažene a velmi důležitý je i zde uvedený důvod, proč Bůh chce lidem nahnat strach. Je to kvůli lidské zpupnosti, povýšenosti a pýše, která je patrná v činech a slovech nejen vládců, ale u velké většiny lidí křesťanské (ale nejen křesťanské) civilizace. Projevuje se to ve velmocenské politice, obchodním světě, ve vědě, kultuře, médiích, v cílech společností a vlád. Údajné křesťanské vlády čím dál více jednají proti Božím cílům. Jednají tak, jako by se nemusely bát Božího hněvu a ani se mu zodpovídat. Pravděpodobně i proto volají v páté pečeti zabití mučedníci po trestu a diví se proč ještě nepřichází.

Příznaky času, kdy se to stane?

Brzo! Písmo záměrně (Mt 24:36) neuvádí přesně zjistitelné datum příchodu zmíněné události, ale popisuje hodně podrobně, jak bude vypadat doba a poměry v ní panující, zejména poměry v Božím lidu (Mt 24:32-39). Proč by, ale mělo ke kosmické katastrofě dojít brzo a co tím "brzo" myslíme? Písmo jednoznačně říká, že některé události přijdou nečekaně (Mt 24:37-39; Zj 3:10).

Kosmická událost, která vyděsí celou zemi je ve Zjevení znamením začátku šesté pečetě (Zj 6:12-14) a po ní dochází k výběru a označení příslušníků duchovního Izraele, protože událost natolik prověří obyvatele země, že bude možný výběr jedinců z lidstva pro základ vznikající Boží vlády. Událost přicházející z vesmíru zpečeťuje smysl celého období pečetí v němž právě žijeme. Podrobnější důkazy o tom, že žijeme v období sedmi pečetí, najdete v samostatné studii na našich stránkách (Novinky: "Sedm pečetí"). Zde uvedeme stručně ty nejdůležitější:

1.      Události způsobené jezdci prvních čtyř pečetí se odehrály převážně ve dvacátém století. Šíření evangelia po celém světě, světové války, hospodářský systém využívající levné pracovní síly a jeho krize, velké epidemie a nebezpečí zneužití vědeckého výzkumu k šíření zhoubných nemocí, splňují shrnující výsledek působení apokalyptických jezdců (Zj 6:8).

2.      Poprvé ve známé lidské historii se odehrávají popisované události celosvětově, což je jeden z hlavních znaků období pečetí (Mt 24:7,8; Zj 6:8).

3.      Během páté pečetě nedochází k očekávanému trestu těch, co ničí zem a mají na svých rukou krev Božích služebníků, i když úmysly i skutky jezdců a jejich služebníků, projevené v popsaných událostech, včetně jejich ovoce již umožňují očištění Božích služebníků od satanových žalob (Zj 6:9-11; 11:18; 12:10).

Smyslem tohoto upozornění není vyhlašování konce světa, ani bezprostřední příchod Božího království. Důvodem tohoto upozornění je samotný fakt, že proroctví o této katastrofické události je přímo spojované s Božím a Beránkovým hněvem. Považujeme to za důležité upozornění, že máme tuto událost včas oznámit.

Jestli má tato událost prověřit všechny obyvatele země, měli by lidé vědět, že nejde o konečný trest, ale jde naopak o začátek období, v němž dojde k soudu nad světem a skutečnému trestu těch, kdo hubí zem. Dnes můžeme v televizi a jiných médiích sledovat různé katastrofické příběhy, založené na podobných událostech jako se píše v šesté pečeti knihy Zjevení. Jakoby se někdo snažil dopředu vsunout lidem do hlav vlastní výklad události, která teprve nastane. Ale skutečně pravdivé vysvětlení je ve zmíněném Izajášově proroctví 2:10-24.

Podle událostí probíhajících od první světové války v celosvětovém měřítku žijeme v období pečetí, během nichž dojde k ohlášené katastrofě. I když neznáme přesné datum, kdy k události dojde, považujeme za důležité oznámit, že k ní může reálně dojít i během našeho života. Úmysly a skutky jezdců vydaly své ovoce v podobě evangelizace ve všech částech světa, v podobě světových válek, hladomorů, během uplynulých sto let, v evropských křesťanských zemích (zejména od I. sv. války) a od konce II. sv. války až dodnes v mnoha částech světa. Prokazatelně přibývá četnost zemětřesení a dalších velkých přírodních pohrom. Objevují se zprávy o vědeckých pokusech s manipulací se zvířecí, rostlinnou i lidskou DNA, hrozící trvalými následky pro vývoj nejen člověka, ale i života na zemi vůbec. Můžeme vidět rozmáhající se převracení hodnot, morálních i mravních norem. To všechno je ovoce působení jezdců prvních čtyř pečetí (zejména druhé až čtvrté). Proto jsme přesvědčeni, že byla již pravděpodobně rozlomena i pátá pečeť. Nyní je na řadě vyzkoušení všech obyvatel země během prorocky ohlášené vesmírné události. To všechno jsou příznaky období pečetí. Tím vysvětlujeme, jak rozumíme slovu BRZO. Neznamená to konkrétní časovou lhůtu, nebo údaj, ale upozornění na sílící signály, jako předzvěst blížící se šesté pečeti.

Pro nás křesťany to znamená ohlásit přicházející vesmírnou událost a vysvětlit, že nejde o konečný Boží trest. Naopak, bude to teprve začátek velkých změn, které nakonec vyústí v příchod Božího království. Ohlašovaná událost má především zapůsobit na lidi, aby zpokorněli a byli přístupnější k sebezpytování a přemýšleli o naději převyšující všechno, co jim kdo mohl nabídnout. Je to naděje pro velký zástup zachráněných lidí ze všech národů, kmenů, ras a jazyků. Událost, která vyvolá po celém světě strach a paniku je pro mnoho z nás zároveň i signálem, že se blíží záchrana a s ní žeň, po níž přijde nový věk Božího království.Studii si můžete stáhnout zde:
udalost_zmeny.pdf