Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Světlo svítí ve tmě a tma jej nepohltila
18.6.2024

Více Boží svobody a lásky
1.1.2024

Umělá inteligence v Bibli?
17.12.2023

Konat dobro je cesta k životu
23.11.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

"Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím!"

Říjen 2008

Andělé křesťanských církví!"(Zj.1:20) "Jsem tady a mám pro vás poselství od Otce!" (Iz.52:6)

Vy, kteří jste dobrými Duchy, kteří jste neformálními autoritami a morálními sloupy svých církví

Projevujete lásku k bližním a lidem vůbec a máte tvůrčího a misionářského ducha. Usilujete o spravedlnost. Snažíte se být moudrými a projevujete moudrost v chování k těm, kteří vás potřebují. Toužíte po poznání Boží vůle ve všech ohledech, v nichž cítíte své obdarování. Někteří z vás zachovali Boží slovo svými překlady do jiných jazyků a jinou osvětovou i vědeckou činností při jeho zkoumání. Vaši přátelé vás milují. Zasloužili jste se o každou dobrou věc, pro které jsou vaše církve váženy a ctěny. Přijali jste smlouvu s Ježíšem Kristem a snažíte se ji plnit.

Se stavem lidstva však spokojeni být nemůžete, jenže my křesťané jsme za něj odpovědni (blíže viz přednášku O Božím Království) [1] .

Činíte dobře, když napomínáte tento svět za jeho stav a pro jeho činy, které jsou v rozporu s Boží vůlí, zejména zneužívání moci, hromadně rozšířená korupce státních úředníků, války, xenofobie, závist, lhostejnost, příliš velké rozdíly mezi bohatými a chudými - jednotlivci i národy - a mnoho a mnoho jiných.

Poznámka: Rozdíly mezi bohatými a chudými extrémní již jsou a jde o nejnebezpečnější jev extremismu v soudobém světě, který je příčinou všech extremismů ostatních.

Varujete a zcela oprávněně tento svět před následky jeho nezodpovědnosti.

Co je třeba dělat k nápravě?

Zamyslete se však nad hlubšími příčinami tohoto stavu.

Vzorem chování pro tento svět mají být křesťané.

Jejich duchovní stav (jakožto celku) však není uspokojivý. Ačkoli patří do jednoho stáda, stáda Kristova, [2] jsou rozděleni. Ačkoli jejich duchovní předkové byli stateční a pro Boží Království dávali své životy, [3] dnešní křesťané jsou většinou bojácní. [4] Ačkoli první křesťané často pátrali v Božím Slově, aby získali poznání o Bohu a jeho moudrost, [5] dnešní křesťané jeho moudrost téměř neznají. Ačkoli první křesťané věděli, že Bůh žádá skutky víry, [6] dnešní křesťané se většinou domnívají, že návštěva mší a jiných církevních rituálů jsou jejich dostatečnou službou Bohu. Ačkoli první křesťané věděli, že jim k ničemu nebude chamtivost, dnešní křesťané touží po bohatství, majetku i moci. [7] Ačkoli první křesťané si vážili své pospolitosti, dnešní křesťané pěstují individualismus. [8] Nevědí, že ve své uzavřenosti se lásce ani spravedlnosti nenaučí.

A byli to křesťané, kteří se nechali strhnout do obou světových válek a dokonce je začali. Jejich duchovní stav byl tak slabý, že nepoznali podvodnost některých světských vůdců a uvěřili jejich demagogickým štvavým slovům. [9]

Vašim varovným hlasům většinou nenaslouchají ani dnes, kdy svět spěje ke kolapsu civilizace. Pokud vůbec vnímají nebezpečí, domnívají se, že jim stačí jen modlitby. Pro Boží Království se téměř neangažují; domnívají se, že je třeba nanejvýše jen charitativních činů a pomocí při katastrofách. Nepochopili, že lidstvo od Boha dostalo tuto planetu ke správě, [10] a domnívají se, že Bůh bude i toto činit za ně. [11] Nechtějí slyšet o tom, že právě oni by měli být celému světu vzorem v angažovanosti i v tomto směru. [12]

Kde je chyba?

1)Dnešní křesťanstvo je rozdělené do množství církví. Jak potom mohou být církve křesťanům vzorem v jednotě a křesťanské pospolitosti?

2) Dnešní církve totiž opět připustily, že je ovládli byrokraté. [13] Jak potom mohou křesťané čelit byrokraciím státních správ a nenapodobovat je?

3) Dnešní církve jen napomínají a jen nedostatečně vyučují tomu, co jimi vedené Kristovy ovce ke svému životu a duchovnímu růstu potřebují. Vyučují jen pravidlům a nikoli touze po poznání Boha a jeho stvoření. Jak potom se mohou křesťané ve světě zorientovat?

4) Jak mohou mít křesťané zájem o ochranu svěřené planety Země, když věří, že jejich budoucnost je jinde? Jak mohou mít duchovní zájem o práci, když věří, že v "nebi" bude všechno jinak a svoje pozemské zkušenosti nebudou k ničemu potřebovat? Jak si mají tento rozpor srovnat ve svých myslích? Proč nevědí, že "andělé církví" jsou lidé a jejich "nebe" je na Zemi? [14]

5) Proč tak málo křesťanů navštěvuje svá shromáždění? Protože kromě opakovaných modliteb a rituálů se tam nic nedozvědí a nic nepochopí. Lidé byli stvořeni, aby duchovně rostli. Aby rostli nejen v poznání Boha, ale i jeho díla, a aby s ním uměli zacházet. Vždyť mají tuto Zemi spravovat, a k tomu je třeba velmi mnoha odborných znalostí.

Učíte správně, že křesťané mají projevovat lásku svým bližním. Vědí ale křesťané, kdo je jejich bližní? Rozumějí tomu, že láska se snáze projevuje těm, které neznají (proto jsou často ochotni přispívat na charitativní účely v cizině), ale pro ty, kteří jsou jim blízko, toho mnoho nečiní (znají totiž jejich nedostatky a proto k nim mají jen málo sympatií)? [15]

Vědí křesťané, že projevit dnes lásku bližnímu znamená mít v této věci odbornost? Jak mohou zachránit člověka ležícího v krvi, když téměř neznají pravidla první pomoci a mohou mu dokonce ještě ublížit? Jak mohou někoho kárat, když nevědí nic o psychologii? Jak mohou jednat taktně, když o tom druhém vědí jen málo a jsou jen málo pokorní? Vědí křesťané, že jejich povinností také je vzdělávat se a učit, aby mohli být užiteční v každém dobrém díle? [16] Copak jsou dobrá díla jen ta, která se konají jen rukama? Což moudrost má být jen v rukách a ne v myšlení a znalostech?

Je třeba lépe porozumět příčinám tohoto stavu

Tak jako je nutné při nemoci léčit nejen příznaky ale hlavně podstatu choroby, je nutné se při výchově lidstva zaměřit na podstatu - na základní nedostatky, ze kterých ty ostatní vyrůstají.

Základní nedostatky lidstva

Těmito nedostatky jsou jednak ty, které se projevily už na samém počátku, [17] a dále ty, které v lidech pěstoval satan, aby dosáhl svého cíle (Iz.14:14).

- základní nedostatky projevované již na počátku

Adam byl líný [18] a tato jeho vlastnost byla základem lenosti většiny mužů, kteří jsou z vlastního popudu pilní, jen když mají naději na zbohatnutí či pocty nebo alespoň pěstují svého "koníčka". Pravá motivace - láska agapé jim zpravidla chybí. [19]

Adam byl ochoten riskovat svůj život kvůli Evě, kterou miloval (láskou filia) víc než svého Boha a Otce. (Stejně se provinil "anděl církve v Thyatiře" svou láskou k "Jezábel"). Skrze nadměrnou lásku k ženě došlo ke vzpouře proti přirozené autoritě. Tato vlastnost se promítá do vlastností i řady křesťanských mužů, jejichž ženy je odvádějí od Boha. [20]

Adam neměl zájem o plnění základního úkolu, které lidstvo dostalo, a tedy ani o pokrok v poznání - anděl musel využít jeho touhy po partnerovi a přivádět mu okolní zvířata, aby je Adam alespoň pojmenoval. [21] Mnoho křesťanských mužů proto nemá ani dnes zájem o vzdělání a poznávání přírody a jejich vlastností.

- základní  nedostatky vypěstované působením satana

Satanovi bylo dovoleno, [22] aby směl lidstvo zastrašovat i smrtí. Následkem toho mnoha křesťanům chybí statečnost, jsou ustrašení a někteří dokonce zbabělí. Satanova pýcha také inspiruje množství křesťanů k nadměrnému sebevědomí. [23]

Satanovo osamocené vystoupení v nebesích inspiruje křesťany k individualismu a nedostatku snahy o spolupráci na Božím Království a na plnění základního úkolu, pro který bylo lidstvo stvořeno. [24]

Co s nimi?

Tyto základní nedostatky jsou nejdůležitější a jsou prvotními příčinami všech ostatních. Proto je nutné zaměřit se především na jejich odstranění a těm odvozeným se věnovat až potom (pokud nezmizí samy).

Jak postupovat?

I vaši církev je nutné očistit! [25]

Začněte u své církve

Nelze kárat jiné, pokud nemůžeme nabídnout vlastní příklad. [26] Především je nutné zbavit se těchto chyb ve vašich vlastních řadách! Jak se projevují?

Lenost [27]

Pro nápravu křesťanů je nezbytně nutná angažovanost, ale zejména iniciativa, hledání nových cest, studium, a především překonávání tradice. Což neřekl apoštol Pavel: [28] Vždyť naše poznání je jen částečné, i naše prorokování je jen částečné; až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno? [29] (1.K.13:9,10)

Tuto činnost by měli vykonávat především ti, kteří se právem hlásí k Pomazaným. Ježíš Kristus je nazývá svými dětmi nebo maličkými či nepatrnými bratry, apoštolové je zvali svatými. Pečujte o ně, protože především podle starosti o ně bude Kristus soudit církve! [30]

Nadměrná láska k ženě [31]

Již Adam projevil ke své ženě větší lásku než k sobě a dokonce i ke svému Otci - Bohu. Milovat svého bližního máme jako sami sebe; ne méně ale také ne více - to je již modloslužba. Laskaví muži touto vlastnosti často trpí a to je velmi zlé. [32] Proti tomuto fenoménu je třeba bojovat především ve vlastních řadách.

Nezájem o tvůrčí práci - plnění základního úkolu lidstva

Plnění úředně stanovených úkolů nestačí. Ježíš Kristus přece řekl: "Tak i vy, když učiníte všecko, což vám přikázáno, rcete: Služebníci neužiteční jsme; což jsme povinni byli učinit, učinili jsme". [33]

Rozuměj: Činíme jen to, co jsme povinni činit.

Nedostatek statečnosti [34]

Ustupování tlaku mocenské elity - zejména totalitně orientované - se projevovalo a ještě projevuje na řadě míst. Stále ještě existují vlivní křesťané, kteří ve skutečnosti rozvracejí křesťanství tím, že jsou řadovým křesťanům vzorem v kolaboraci s nekřesťanskými externími vlivy ze strachu nebo korupce.

Nadměrné sebevědomí [35]

Křesťané těžko nesou, tváříte-li se, že máte od svého Pána Ježíše Krista všechny znalosti potřebné pro dnešní dobu. Neumíte-li srozumitelně vysvětlit, proč je tento svět v krizi a co ho čeká, dosahujete jejich víry pouze skrze mystiku - což znamená, že se dovoláváte pouze a jen lidských sklonů věřit pohádkám. [36] Ježíš Kristus však přece řekl: Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí! [37] Jenže pravdu je třeba dokazovat a nikoli jen tvrdit. Nezapomínejte, že průměrný křesťan je vystaven útokům spousty nepravdivých tvrzení, která jsou vydávána za pravdivá. Jak má poznat, že právě ta vaše není klamem?

Biblická zjevení byla pouze inspirací, která nyní musí být dokazována. [38] Ujměte se konečně úkolu osvobodit sebe i ostatní křesťany poznáním, oznámením a dokázáním pravdy.

Individualismus

Otec nám dává všude najevo, že si přeje, abychom plnili svůj úkol  kolektivně. Oslovuje často svůj národ jako celek. [39] Splnit základní úkol spočívající v ovládnutí planety Země a života na ní [40] může lidstvo jen kolektivně. Otec je ochoten obětovat i toho nejlepšího jedince aby zachránil lidstvo. [41]

Je nutné u křesťanů pěstovat ducha společenství ve všech ohledech a na všech úrovních. A je nutné stále upozorňovat křesťany na to, že na nich je zodpovědnost za stav celého světa. Nesmějí mít pocit, že jejich úkolem je zachránit sebe sama a ještě tak nanejvýš svou rodinu - v krajním případě jen svůj křesťanský sbor. A nestačí lidi ve světě jen varovat; je nutné jim ukazovat reálnou cestu, podpořenou pravdivými, věrohodnými a přesvědčujícími důkazy a fakty.

Protivník

Pozor! Ďábel a jeho falešný kristus [42] i jejich spojenci jsou v některých z křesťanských sborů a nikoli mezi ateisty nebo pohany. [43] Snažte se je rozpoznat a pokud možno je ze své církve co nejdříve vykázat.

Výchova křesťanů

Výše uvedené vlastnosti je třeba přednostně vychovávat i u křesťanů.

Je nutné postupně odstraňovat rozdíly mezi formálními způsoby uctívání Boha různými církvemi. Křesťany jako celek velmi ponižuje, že jsou učeni tak odlišným způsobům "služby Bohu". Bůh přece od nás žádnou formální službu nepotřebuje, [44] a je nejvyšší čas ukázat křesťanům, co od nás Bůh skutečně chce. Směřujte s veškerým úsilím k jednotě v božím duchu a ustupujte od formalit uctívání, které jsou v podstatě tím jediným, co vás zbytečně rozděluje. Už je čas!

Skutečná služba Bohu je vlastně službou lidstvu [45] s cílem plnit základní úkol lidstva. Za tím účelem musí křesťané vědět, jak mohou a mají prospívat svým bližním, svému lidu a lidstvu vůbec. Musí vědět, jaký smysl má morálka; musí vědět a rozumět, která pravidla jsou samoúčelná, která jsou málo významná a která jsou nutná a proč.

Podporujte a podněcujte touhu křesťanů po vzdělávání ve všech užitečných oborech. Ukazujte jim, jak nutná je poctivá věda a dovednost pro plnění základního úkolu lidstva.

Učte je křesťanské i občanské statečnosti a tomu, aby tak vychovávali své děti. [46]

Ukazujte jim, že křesťanským vlastnostem se lze učit jen ve společenství spolupracujících křesťanů a také jiných lidí. Sdílet společenství jen v zábavě a rekreaci nestačí, protože ke společné zábavě se scházejí jen lidé se vzájemnými sympatiemi nebo společným zájmem. [47] Křesťanská společnost má být zásadně otevřená. Učte je týmové práci. Ať nejsou pyšní a domýšliví.

Dále je nutné ustupovat od mystiky a tajemství vůbec , jejíž zkušenosti jsou buď přímo nesdělitelné, nebo alespoň neověřitelné a proto pro společenství křesťanů zcela zbytečné. [48] Nemají nic společného s pravdou, která má moc je vysvobodit. Ustupujte také od uctívání skrze obrazy, sochy a podobné věci, tradiční místa apod.; stejně nikdy nezobrazují pravdu důležitou k záchraně. Využívejte své autority, svého vlivu a kreditu morálního sloupu ve své církvi.

Pospěšte si!

Nikdo soudný nemůže přehlédnout signály, že svět rychle spěje ke krizi. [49] Je nemožné, aby Bůh tuto situaci nechal bez povšimnutí, protože právě nyní je velmi vážně ohroženo splnění jeho základního úkolu pro lidstvo. Proto je nutné očekávat příchod jeho Syna, který napřed bude soudit církve tím, že bude rozdělovat "ovce od kozlů". [50] Je nejvyšší čas!

Naučte se rozlišovat duchy. [51]

Civilizovaný svět nás již nyní nutně potřebuje - neobejde se bez vás.

V nejbližší době zasáhne cherub Duchovní Ježíš Kristus a přijde k soudu všech křesťanů a hlavně jejich představitelů. Nebuďte shledáni jako zbabělci (Zj. 21:8).

Ke sjednocení nabízíme vědecké poznání Písem na našich stránkách. Snažíme se o co největší serióznost.

Očistěte své církve!

Avšak přestože na vás závisí duchovní pokrok vašich církví, žijete v tísni. Proč?

Jednak nemůžete nevidět, že křesťanství je v dlouhodobé krizi. Jeho vliv a autorita ve světě stále k vaší lítosti klesá, a vidina Božího království vládnoucího na celém světě (Dn.7:18,27) se zdá být již neuskutečnitelná. Proto doufáte v toto království mimo Zemi, ačkoli dobře víte, že křesťané jsou dědicové Abrahámovské smlouvy (Ga.3:29) a Abrahámovi Bůh dal zaslíbení jen na této Zemi - a nikde jinde.

A jednak cítíte, že ačkoli jste ve svém poznání alespoň o krok dál, než jsou oficiální učení vašich církví, není vám dovoleno o svém poznání ani mluvit ba ani cokoli naznačovat, natož vysvětlovat nebo dokonce učit. Dokonce již sám váš zájem o podrobnější studium Svatého Písma s úmyslem vysvětlit nejasné nauky oficiálního učení je často sledován s krajní nelibostí a podezíráním. Nezřídka vás špehují a provokují "dohlížitelé", kteří číhají a hledají příležitost aby vás mohli udat (srov. Ga.2:4). Moci nad církvemi se totiž již dávno ujali byrokraté, kteří stejně jako v první (Mojžíšské) smlouvě dbají často více litery než ducha zákona, a kteří nezřídka v minulosti nahradili ale někdy i dnes nahrazují Ježíšova přikázání svými (2.K.3:6; Mk.7:7). Není to nic nového - vždyť ti křesťané, kteří se o zachování Písma a o jeho překlady nejvíce zasloužili, bývali nepochopeni, pronásledováni vylučováni z církve.

Proto se namáháte a snažíte se nasazovat se v pomoci lidem podle svých sil. Namáháte se, abyste nemuseli myslet na všechny ty nesrovnalosti, kterými trpíte. Váš i náš Otec o tom dobře ví.

Krize křesťanství

Vy sami víte, že křesťanství mělo být šířeno a mělo dobýt moci nad světem prostřednictvím kázání a vyučování, a nikoli "ohněm a mečem". Jistě si dovedete představit, jak těžce nesli vaši předchůdci misionáři bezohledné a ziskuchtivé jednání svých "křesťanských" králů, kteří pod rouškou šíření křesťanství uspokojovali většinou jen svou vlastní touhu po moci a bohatství. Dobře víte, kolik zla bylo s křesťanstvím a jeho šířením spojeno. I vy jste z toho smutní a často se modlíte k Otci s prosbou o ukázání cesty, jak těmto a podobným zlým věcem zabránit.

Váš vliv v církvích je však stále malý. I byrokracie, která vám vládne, o krizi křesťanství dobře ví, ale pokouší se ji řešit prostředky, které bychom mohli nazvat politickými. Nemůže se však rozhodnout. Domnívá se, že každá církev stojí před jedním ze dvou rozhodnutí:

Buď se sjednotit s ostatními křesťanskými církvemi a zkusit tak získat větší vliv na události ve světě.
Tomu však stojí v cestě jednak skutečnost, že některé církve na to nechtějí přistoupit, a jednak velké komplikace při sjednocování těch nauk, které vás od sebe odlišují a dávají vašim církvím vlastně jediný důvod k samostatné existenci.
Kromě toho vědí, že je to spojeno s obrovským rizikem. Tak to jen proklamují a výkon nechávají na iniciativách jedinců, od kterých se mohou v případě neúspěchu distancovat.

Nebo se rozhodnout svou církev prohlásit se za jedinou pravou a zkusit fundamentalismus a fanatismus. [52] Jenže dobře vědí, že když to nevyjde, tak ten, kdo to začne, také brzy skončí. I to je krajně riskantní.

Přitom se tito byrokraté modlí k Otci, ale jak oni tak i vy všichni cítíte (a zcela oprávněně), že za vámi v takových plánech nestojí. Žádné významné požehnání v tom církve nemají a vy to také víte. Tím, že téměř celá dnešní moc vašich církví stojí na byrokracii (a je tak stejně zranitelná jako moc kterékoli světské organizace), není v ní místa pro uplatnění ducha, který ve vás je. Stejně jako ve světě, tak i v církvích je byrokracie zničujícím prvkem. Je to nejúčinnější brzda duchovního pokroku.

Co je skutečnou příčinou krize křesťanství?

Není to jen chybami, které se církevní byrokracie dopouští. Nyní je to také proto, že dosavadní éra křesťanství končí. Dnešní křesťanství totiž nemá kromě mystiky už nic, čím by dnešního člověka oslovilo, a mystika nemá pro racionálně uvažujícího člověka (až na výjimky) žádnou přitažlivost. Je pravda, že svět se rovněž blíží ke své vlastní krizi a že mnozí byrokrati doufají, že by mohli na tom něco získat. Jenže tato krize je dána objektivně, a svět ví, jak by se z ní mohl dostat. Je to krize morálky, ale to svět ví také - i bez nich. Byrokraté dobře vědí, že pokud svět skončí kolapsem civilizace [53] a přitom tu děsivou krizi nějaké procento lidstva přežije, církve pod vedením byrokracie mu svou autoritu nevnutí, protože nemají žádnou zvláštní radu jak zabránit recidivě lidského sobectví a hazardu. Vždyť jak křesťanské církve zabránili recidivě války po té první světové?

Dnešní křesťanství představované církvemi křesťanstva vyčerpalo svůj ideový náboj - zastaralo [54] . Váš nebeský Otec připravil další - třetí smlouvu, a s ní obdržíte nové cíle a nové metody, které potřebujete k dalšímu rozvoji.

Zatím ještě není schválena žádná z církví

Dosud nemá žádná církev definitivní schválení. Ježíš Kristus na nebesích však uznává svou smlouvu se všemi křesťany a svůj díl splní. Velmi brzy již přijde k záchraně, a nabízí ji všem, kteří ho budou očekávat. [55]

Žádná z vašich církví se proto nemá právo cítit tou jedinou pravou a pohrdat ostatními. [56]

Nejste na tom však všichni zcela stejně

Nyní právě Kristus hledá, kterého anděla a kterou církev prohlásí svým "věrným a rozvážným služebníkem" a "ustanoví ho nade vším svým majetkem" , [57] a za tím účelem se "prochází mezi svícny". [58] Máte "běžet tak, abyste dostali cenu." [59]

Co však je třeba k vítězství?

 "Kdo zvítězí..." ? [60]

Současný problém

Naprostá většina křesťanů nyní na nějaké vítězství ani nepomýšlí, protože vám jde o prosté udržení se. Dočasnou expanzi zažili jen ty církve (respektive jejich zakladatelé), kteří slibovali konec tohoto světa k nějakému konkrétnímu času - samozřejmě marně, protože vyšli z nesprávných předpokladů. Vzhledem k tomu, že i toto "evangelium" bylo mylné, skončila tato expanze mnohem dříve, než dosáhla úrovně, z níž by mohla na realizaci nějakého Božího Království pomýšlet.

Církve mají zavedené systémy úředníků, kteří by těžko mohli dělat něco jiného, a tak se houževnatě snaží o holou existenci. Máte také zavedené systémy organizačních a jiných předpisů, které fungují stejně jako ve světských organizacích, tj. jsou většinou povýšeny nad svůj vlastní smysl a tak vytvořili vládu předpisů - byrokracii. Snažení byrokratů je zaměřeno hlavně na hledání finančních zdrojů a nových úředníků, kteří by nahradili ty přestárlé a zemřelé.

A to přesto, že Ježíš Kristus bojoval právě proti tomu. V jeho době slovo byrokracie neexistovalo a proto také nebylo použito, ale jak víte, tehdejší židovská společnost velmi dbala na formálním dodržování svých předpisů. A nebyly to jen vadné lidské předpisy; [61] apoštol Pavel upozornil přece i na to, že sám Zákon byl aplikován byrokraticky - tedy tak, že jeho ustanovení byla postavena výše, než kvůli čemu vlastně existovala. [62]

Dobře víte, že další a ještě větší brzdou vašeho rozvoje jsou zavedené a fixované nauky. Jejich neměnnost pak další pokrok nedovoluje, protože jsou většinou chybné, a držíte se jich jen proto, že přiznání omylu by mohla využít konkurenční církev a vaše věřící vám odvést.

Za tohoto stavu opravdu nemůže zvítězit žádný z vás.

Jak tedy dál?

Mějte stále na mysli co je vašim cílem: Prosadit trvalý duchovní pokrok a očistu jakožto nynější hlavní úkol vaši církve a křesťanů vůbec. Pamatujte, že nikdo jiný to za vás neudělá.

Buďte angažovaní a iniciativní. Využijte všech svých talentů. Hledejte nové metody jak postupovat. Učiňte vše, co je ve vašich silách, abyste nebyli shledáni jako líní (Mt.25:26).

Jednejte statečně, avšak moudře a s rozvahou. Nezapomeňte, že vaši oponenti, protivníci a dokonce i nepřátelé jsou ve vaši "vlastní rodině" (Mt.10:36). Nenechte se zbytečně vyloučit z církve.

Rozlišujte mezi poctivými a skromnými úředníky a byrokraty, abyste se nestali nespravedlivými.

Když to nebude možné (a to bude jen v malém počtu případů), odejděte sami s tím, že ostatní budete důrazně varovat, a připojte se k té církvi, v níž bude pokrok možný. Nové církve ani společnosti nezakládejte - již na to není čas.

Každý může udělat chybu nebo něco špatně pochopit. Je lépe udělat chybu a potom ji napravit, než neudělat nic.

Zanechte jakýchkoli sporů s jinými církvemi a soustřeďte se na obnovu své církve v duchu křesťanství a jeho duchovního pokroku.

Snažte se, aby vaše církev postupně ustupovala od rituálních mší, formálních modliteb, procesí a jiných tradičních mystických atrakcí a věnovala se především duchovně vzdělávacímu kázání.

Oznamte svým věřícím, že vzhledem k blížícímu se kolapsu civilizace [63] je nutné vaši církev posílit a připravit ji na budoucí události, protože jen Bůh může lidstvo zachránit před zhoubou, kterou si samo nezodpovědně připravuje. To je pravda, kterou nelze popřít. Je totiž nahraditelná jen nějakou novou falešnou vírou, ale takovou můžete přesvědčivě vyvracet a také vyvracejte. Vysvětlujte pravdivě věřícím, proč se svět dostává do krize. Ukažte jim, že dokud se nebudou ochotni vážně angažovat ve věcech veřejných, nemá odkud přijít náprava; že Bůh nám sice pomůže, ale že si nepřeje líné lidstvo [64] - vždyť jako hlavní úkol jsme dostali ovládnutí planety Země [65] a to vyžaduje jak znalosti a dovednosti tak vzdělání a angažovanost. Na druhé straně ať se vyhýbají všem extrémním hnutím jako je na příklad ekologický fundamentalismus (který je vypjatý a přehnaný a tím odrazuje i od rozumné ekologie), a že v každé své činnosti musí křesťané jednat rozumně a uvážlivě - že to je jejich povinností.

V rámci svého posílení odveďte postupně pozornost svých věřících od sporných nauk a intenzivně zaměřte své i jejich úsilí a pozornost k očištění se, [66] tj. obnovu skutečně křesťanské morálky - nepokrytecké, ale nikoli přehnané. [67] Zdůrazňujte především poctivost a slušnost.

Neútočte na svět - pouze varujte hlavně před nezodpovědností a lehkomyslností. Ježíš Kristus přece řekl, že lidé se budou chovat jako kdyby nic nehrozilo - jako za dnů Noémových. Pouhá kritika morálky je již dávno neúčinná.

Vyhledávejte své skutečně pomazané - to jsou ti "maličcí" Ježíše Krista. [68] Nezapomeňte, že církve budou souzeny podle svého postoje k nim. Budete je potřebovat, protože oni vám pomohou k pokroku.

Pomalu ale jistě ustupujte od mystiky - v nové smlouvě pro ni nebude místo. Lidstvo bude nadále žít na Zemi, protože se musí ještě dlouho vyvíjet. K dokonalosti máme všichni ještě velmi daleko. Další Boží Království bude opět na této planetě.

A nyní něco k prioritám:

Priority Ježíše Krista

Zachování Božího slova (slovo Ježíše Krista se rovněž odvolávalo na dřívější Písma) je tak důležité, že (v době, kdy je jinak téměř nedostupné) je nepomíjitelným dobrým skutkem. Překládejte ho celé do těch jazyků, ve kterých ještě není, a postarejte se, aby ho mohl dostat každý, kdo má zájem. Ale nevnucujte ho.

Hledejte Boží moudrost a Boží poznání a nespokojujte se jen s dílčím poznáním. Má přece přijít plnost. [69] Pomohou vám v tom i vaši skutečně pomazaní. [70]

Obnovte svou motivaci směrem k lásce "agapé" - tedy lásce, založené na vztahu člověka k člověku. Pamatujte na to, že bez této motivace jsou všechny vaše činy - i ty nejlepší - zbytečné. [71] V tomto směru nestačí ani vlažnost. [72] Nasazujte se pro cestu vpřed všichni osobně.

Co je nutné opustit?

Vzdalte se co nejdále politikaření a honbě za majetkem. To by vám bylo jen k zlému.

Bojujte proti požitkářství. Kažte křesťanům, že v době, kdy se lidstvo přiblížilo ke katastrofě, není čas na nadměrné požitky.

Pamatujte, že láska k ženě nesmí být srovnatelná s láskou k Bohu. Muž má milovat svou ženu (a žena svého muže) stejně jako sám sebe, ale ne více. Jinak jde o modloslužbu.

Bojujte proti skutečnému smilstvu, kterým je především homosexualita. Jakkoli se sklony k ní často dědí, je třeba hledat všechny prostředky k tomu, jak takovým lidem pomoci - podobně jako u závislostí na drogách. Budit nenávist k takovým lidem je nespravedlivé.

Nová smlouva vyžaduje novou organizaci, budovanou však podle stejných zásad.Studii si můžete stáhnout zde:
Kdo_ma_ucho_slys.pdf[1] A také studii Záchrana křesťanů milosrdenstvím.

[2] J. 10:16.

[3] Mt.6:25; 10:39; Žd.2:15.

[4] Mk.8:36; Žd.2:15.

[5] Ko.1:10; Jan 17:3; Jk.3:13; Ř.10:2; 1.K.13:9; 2.K.10:5; Ko.1:10; 2.P 1:5.

[6] Jk.2:20.

[7] Mt.6:24; L.16:13.

[8] Srovnej Sk.5:2.

[9] Srovnej Mt.15:14; L.6:39 aj.

[10] Ž.115:16; Gn.1:26,28.

[11] Srovnej Př. 6:6,9; 10:26; 13:4; 15:19; 19:24; 20:4; 21:25.

[12] Výjimky potvrzují pravidlo.

[13] Byrokraté jsou lidé, kteří staví psaná pravidla a zákony výše než smysl, kvůli kterému byly napsány. Srovnej 2.K.3:6.

[14] Srovnej proroctví Daniele 8:10,11 s prvním jeho skutečným splněním.

[15] Srovnej Ježíšovo podobenství - viz studii Ježíšova podobenství.

[16] Ef.4:28.

[17] Blíže viz studii Věci na počátku.

[18] Blíže viz studie Věci na počátku a Bůh působí na stvořené lidstvo 1.část.

[19] Ko.3:14 [nejlépe PNS].

[20] Srovnej 1.K.7:29.

[21] Ábel převyšoval Kaina tím, že se věnoval shromažďování a pasení ovcí - tedy prvním krokům k plnění základního úkolu: ovládnutí zvěře.

[22] Blíže viz studie Bůh působí na stvořené lidstvo.

[23] Srovnej L.18:11

[24] Přitom nezapomínejte, že Boží Království vždy bylo na Zemi a přinejmenším zatím také ještě na ní dlouho bude. Země byla přece stvořena proto, aby byla obydlena - Iz.45:18.

[25] Blíže viz i studii o Malachiášovi.

[26] Srovnej Mt.5:46; 6:3,6,17; 14:31; 18:33; Mk.14:37; L.14:8; 19:45; J. 3:10; 7:52; 13:6; Sk.7:52; Ř.2:3,21; 3:8; 14:4,10; 1.K.14:17; 1.Tm.1:9; Žd.5:14; 13:2; Jk.2:20; 4:12; Ju.5 a další.

[27] Zj.3:2.

[28] který měl velké poznání - 2.P. 3:15.

[29] Kraličtí překládají vyhlazeno.

[30] Mt.25:31-46.

[31] Zj.2:20.

[32] S tím souvisí i slova ve Zj.14:4.

[33] L.17:10 [KP]. Blíže viz studii Podobenství Ježíše Krista.

[34] Zj.2:14.

[35] Zj.3:17.

[36] Nezapomeňte, že ani zdaleka nejste jediní, kdo toto činí.

[37] J. 8:32.

[38] Mt.13:11; Mk.4:11; L.8:10 à Mk.4:22; L.8:17

[39] např. Iz.44:1.

[40] Gm.1:26,28.

[41] J. 3:16,17.

[42] 1.J. 2:18,19.

[43] 1.J. 2:18,19; Zj.2:13.

[44] Sk.17:24-27.

[45] Srovnej na příklad 1.J. 4:20.

[46] Např. Ž.18:33; Př.12:4; 1.K.16:13 a jiné.

[47] Srovnej Mt.5:46; L.6:32.

[48] Naopak vedou k individualismu a křesťany izolují. Srovnej 1.K.14:1-33. Blíže viz studii s názvem Mystika.

[49] Srovnej Mt.24:32; Mk.13:28.

[50] Národy ve slovech Ježíše Krista jsou duchovní - křesťanské církve.  Nekřesťané by ho nenazývali svým Pánem (Mt.25:44). Nemají s ním přece žádnou smlouvu a nebyly tedy povinny se starat o jeho nejmenší či nepatrné. A pokud jde o ty nepatrné: Jedná se zjevně o ty, kteří jsou skutečnými Pomazanými a nikoli pomazanými úředně, protože ti úřední téměř nikdy nebývají v církvích ,,nepatrnými" - ani množstvím ani významem.

[51]   1.J. 4:1 a dál - čtěte pozorně a rozumějte.

[52] Už to někteří zkoušejí.

[53] jak to nazval Římský klub.

[54] Precedentní situaci nalezne křesťan v Židům 8:13 - "... Co je zastaralé a vetché, blíží se zániku."

[55] Srovnej Žd.9:28.

[56] Srovnej 1.K.4:5.

[57] Mt.24:45-47; L.12:42-44.

[58] Zj.2:1.

[59] 1.K.9:24; F.3:14.

[60] Např. Zj.2:26.

[61] které Ježíš Kristus kritizoval (srov. Mk.7:8,9).

[62] 2.K.3:6.

[63] Např. Římský klub nezávislých vědců před ním varuje na podkladě objektivně zjištěných faktů.

[64] Př.21:25; 26:16 a mnoho jiných.

[65] Gn.1:26,28.

[66] Iz.1:16.

[67] Viz na příklad studii Smilstvo a cizoložství.

[68] Mt.25:40. Budou především mezi těmi úředně a společensky nevýznamnými. Proto "maličcí".

[69] 1.K.13:10.

[70] Za.4:10; Ž.11:4; Př.15:3 aj.

[71] 1.K.13:2.

[72] Zj.3:16.