Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Více Boží svobody a lásky
1.1.2024

Umělá inteligence v Bibli?
17.12.2023

Konat dobro je cesta k životu
23.11.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

Archiv biblických textů


Zjevení 11,18; „ „“ — “…Rozhněvaly se národy, ale přišel tvůj hněv, čas, aby byli souzeni mrtví a aby byla dána mzda tvým otrokům prorokům a svatým a bojícím se tvého jména, malým i velkým, a aby byli zničeni ti, kteří ničí zemi. (25.9.2023)
Židům 11,16; „ „“ — “…Avšak touží po lepší vlasti, to jest po vlasti nebeské. Proto se Bůh za ně nestydí, je-li nazýván jejich Bohem, neboť jim připravil město. (3.8.2023)
Mt 24,6; „ „“ — “…Budete slýchat o válkách a uslyšíte válečné zvěsti. Dejte si pozor, neděste se. To všechno musí nastat, ale to ještě není konec. (12.5.2023)
Jan 3,17-18; „ „“ — “…Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby byl svět skrze něj zachráněn. Kdo v něho věří, není souzen, kdo však nevěří, již je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jediného Syna Božího. (22.3.2023)
Lukáš 18,7; „ „“ — “…Nezastane se Bůh svých vyvolených, kteří k němu volají dnem i nocí? Bude s pomocí pro ně otálet? (23.2.2023)
Lukáš 1:30-35; „ „“ — “…A anděl jí řekl: „Neboj se, Marie, neboť jsi nalezla milost u Boha. A hle, otěhotníš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš.... (23.1.2023)
Jan 14:27; „ „“ — “…Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a není bázlivé.… (11.11.2022)
Izajáš 10:1,2; „ „“ — “…Běda těm, kdo vydávají zlá ustanovení, a těm, kdo předpisují trápení, aby převraceli právní nárok chudých a uchvacovali právo nuzných mého lidu, aby se vdovy staly jejich kořistí a aby oloupili sirotky. … (2.10.2022)
1Korintským 8:3; „ „“ — “…Jestliže však někdo miluje Boha, Bůh ho zná. … (4.9.2022)
Matouš 15:13,14; „ „“ — “…Každá rostlina, kterou nezasadil můj nebeský Otec, bude vykořeněna. Nechte je! Slepí jsou vůdci slepých. Jestliže slepý vede slepého, oba spadnou do jámy. … (28.7.2022)
Žalm 4:9„ „“ — “……V pokoji budu uléhat i spát. Hospodine, ty sám mi připravuješ bezpečné bydlení.… … (5.7.2022)
Matouš 13:23„ „“ — “……Zasetý na dobrou půdu, to je ten, kdo Slovo slyší a rozumí mu; ten pak nese úrodu, jeden stonásobnou, druhý šedesátinásobnou, jiný třicetinásobnou.… … (5.6.12.2022)
Jan 8:31; „ „“ — “…Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí.… (23.5.2022)
Micheáš 4:4; „ „“ — “…Každý bude pobývat pod svou révou a pod svým fíkovníkem a nikdo ho nevyděsí. Vždyť promluvila ústa Hospodina zástupů.… (11.3.2022)
Izajáš 28:15 „ „“ — “…Protože jste řekli: Uzavřeli jsme smlouvu se smrtí a s podsvětím jsme udělali ujednání; i když bude procházet valící se bič, nepřijde na nás, protože jsme učinili lež svým útočištěm a v klamu jsme se ukryli.… (13.2.2022)
Izajáš 8:12,13 „ „“ — “……eříkejte spiknutí všemu, čemu tento lid říká spiknutí; toho, z čeho má on strach, se nebojte a nestrachujte. Hospodin zástupů — jen on vám budiž svatý; on je vaše bázeň a on je vaše strachování… … (1.1.2022)
Židům 10:37; Přísloví 13:9 „ „“ — “……Neboť ještě velmi, velmi krátký čas, a ten, který má přijít, přijde a nebude otálet; ... Světlo spravedlivých bude jasně zářit, avšak lampa ničemů zhasne. … … (13..12.2021)
Přísloví 19:10 „ „“ — “… Pro hlupáka se nehodí přepych, tím méně, aby otrok vládl nad knížaty. … (5..9.2021)
Římanům 8:6 „ „“ — “… … Myšlení těla znamená smrt, myšlení Ducha život a pokoj.… … (10.7.2021)
1Korintským 8:3 „ „“ — “… … Jestliže však někdo miluje Boha, Bůh ho zná.… … (15.5.2021)
Izajáš 3:4,5 „ „“ — “… … A dám jim mládence za knížata a budou jim vládnout uličníci. V lidu bude útlak — jeden bude dotírat na druhého, každý na svého bližního; mládenec bude naléhat na starce a bezectný na váženého. … … (24.3.2021)
Izajáš 2:9 „ „“ — “… Člověk se hrbí, muž je ponížený. Neodpouštěj jim! … (9.2.2021)
Žalm 37:25 „ „“ — “Byl jsem mladý a teď jsem starý, ale neviděl jsem spravedlivého, který by byl opuštěn a jehož potomstvo by žebralo o chléb. (16.1.2021)
Žalm 74:9 „ „“ — “Svá znamení nevidíme, není již proroka, a nikdo z nás neví, dokdy to potrvá. (6.12.2020) Ezechiel 20:43 „ „“ — “Tam si vzpomenete na své cesty a na všechny své činy, jimiž jste se poskvrnili, a zhnusíte se sami sobě pro všechno to zlo, které jste spáchali. (26.10.2020)
Žalm 121:5-7 „ „“ — “Hospodin je tvůj strážce, Hospodin je ti stínem po pravici. Ve dne tě nebude bít slunce, ani měsíc v noci. Hospodin tě bude chránit ode všeho zlého, bude chránit tvou duši. (12.9.2020)
Matouš 5:2,3 „ „“ — “Otevřel ústa a učil je: Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království Nebes (22.8.2020)
Kazatel 1:13 „ „“ — “Uložil jsem svému srdci, aby pátralo a aby zkoumalo s moudrostí všechno, co bylo vykonáno pod nebem. Ono zlé plahočení uložil Bůh lidským synům, aby se při něm osvědčili. (26.7.2020)
Jakub 1:19,20 „ „“ — “I Víte to, moji milovaní bratři: Každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu. Neboť lidským hněvem se Boží spravedlnost nevypůsobí? (28.6.2020)
Kazatel 5:5 „ „“ — “I Nedovol svým ústům, aby sváděla tvé tělo ke hříchu, a neříkej v přítomnosti anděla, že to bylo nedopatření. Proč se má Bůh hněvat na to, co říkáš, a zničit dílo tvých rukou? (15.6.2020)
Matouš 2:1,2 „ „“ — “I Když se Ježíš narodil v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mágové od východu přišli do Jeruzaléma a říkali: „Kde je ten narozený král Židů? Spatřili jsme jeho hvězdu, když vycházela, a přišli jsme se mu poklonit. (23.12.2019)
Marek 2:5 „ „“ — “I Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému: „Synu, tvé hříchy jsou odpuštěny.“ (7.12.2019)
Matouš 16:18 „ „“ — “I A já ti pravím, že ty jsi Petr, a na té skále vybuduji svou církev a brány podsvětí ji nepřemohou.“ (29.9.2019)
1Mojžíšova 22:12 „ „“ — “I řekl: Nevztahuj ruku na chlapce a nic mu nedělej, protože teď jsem poznal, že jsi bohabojný a že jsi mi neodepřel svého syna, svého jediného.“ (30.7.2019)
Skutky 3:21 „ Nebe ho musí přijmout až do časů obnovy všech věcí, jak o tom Bůh od věků mluvil ústy všech svých svatých proroků.“ — “.“ (4.5.2019)
Efezanům 1:7 „ V něm máme vykoupení skrze jeho krev — odpuštění našich provinění podle bohatství jeho milosti “.“ (5.4.2019)
Koloskym 1:26,27 A „to tajemství, které bylo od věků a od prvních pokolení ukryté, nyní však bylo zjeveno jeho svatým, kterým Bůh toužil oznámit, jaké je bohatství slávy tohoto tajemství mezi pohany: tím tajemstvím je Kristus ve vás, naděje slávy.“ (3.3.2019)
Micheáš 5:1 A „A ty, Betléme efratský, který jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, kdo bude vládnout nad Izraelem, ten, jehož původ je odedávna, ode dnů věčných.“ . “ (27.12.2018)
Římanům 16:20 A Bůh pokoje brzo srazí Satana pod vaše nohy. Milost našeho Pána Ježíše Krista buď s vámi. “ (1.9.2018)
Židům 4:13 A žádné stvoření není před ním skryté; před očima toho, jemuž se budeme zodpovídat, je vše nahé a odkryté.“ (10.8.2018)
1 Marek 1:1 „ Počátek evangelia Ježíše Krista, Syna Božího. “. (15.7.2018)
1 Mojžíšova 1:1 „ Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. “. (24.6.2018)
Jeremijas 10:23 „„„Vím, Jehovo, že člověk nemá svou cestu ve své moci a že ten, kdo chodí, neurčuje svoje kroky. (02.6.2018)
Abakuk 2:9 „„Běda tomu, kdo hrabe pro svůj dům nekalý zisk, aby si vysoko postavil své hnízdo, a tak byl vysvobozen z moci zla“. (22.5.2018)
Lukáš 22:1 „Blížil se svátek nekvašených chlebů, který se nazývá Pascha, to jest velikonoce. (26.4.2018)
Římanům 2:7 „Těm, kteří s vytrvalostí v dobrém skutku hledají slávu, čest a neporušitelnost, dá věčný život. (8.2.2018)
1.Korintským 15:48,49 „Jaký je ten pozemský, takoví i ti pozemští; a jaký ten nebeský, takoví i ti nebeští. A jako jsme nesli podobu pozemského, nesme také podobu nebeského.
(4.1.2018)
1Mojžíšova 1:27 „Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, stvořil ho k obrazu Božímu, stvořil je muže a ženu.
(29.12.2017)
Jan 19:33,34 „Když však přišli k Ježíšovi a uviděli, že je již mrtev, nohy mu nezlámali, ale jeden z vojáků mu kopím probodl bok; a hned vyšla krev a voda."
(23.12.2017)
Jan 11:40-44 „Ježíš jí říká: „Neřekl jsem ti, že jestliže uvěříš, uvidíš Boží slávu?“ Odstranili tedy kámen. Ježíš pozvedl oči vzhůru a řekl: „Otče, děkuji ti, že jsi mne vyslyšel. … A když to řekl, silným hlasem zvolal: „Lazare, pojď ven!“ Ten, který byl mrtvý, vyšel, ruce i nohy měl svázány pruhy plátna a jeho tvář byla zavinuta šátkem.
(16.12.2017)
Lukáš 2:10-12 „Anděl jim řekl: „Nebojte se. Hle, zvěstuji vám dobrou zprávu o veliké radosti, která bude pro všechen lid, že se vám dnes narodil Zachránce, který je Kristus Pán, v městě Davidově. Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko zavinuté do plenek a ležící v jeslích.
(9.12.2017)
Matouš 14:14 „Když vystoupil, uviděl veliký zástup a byl nad nimi hluboce pohnut a uzdravil jejich nemocné„
(3.12.2017)
Jan 14:27 „Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a není bázlivé.„
(6.11.2017)
1.Korintským 4:8,9 „Ve všem jsme sužováni, ale nejsme vháněni do úzkých; býváme v nejistotě, ale nejsme zoufalí; jsme pronásledováni, ale nejsme opouštěni; jsme sráženi, ale nejsme ničeni.„
(17.9.2017)
Filipanům 2:4 „Nevěnujte pozornost každý jen vlastním zájmům, nýbrž každý i zájmům těch druhých.„
(3.7.2017)
Sofoniáš 2:3 „Hledejte JHVH, všichni pokorní země, kteří vykonáváte jeho nařízení, hledejte spravedlnost, hledejte pokoru; snad se ukryjete v den Hospodinova hněvu.„
(21.5.2017)
1.Korintským 11:26 „Neboť kdykoliv byste jedli tento chléb a pili tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde.„
(2.4.2017)
Přísloví 27:11 „Buď moudrý, můj synu, dělej radost mému srdci, abych mohl odpovědět tomu, kdo mě tupí.„
(2.3.2017)
Genesis 4:8 „I promluvil Kain ke svému bratru Ábelovi ... Když byli na poli, povstal Kain proti svému bratru Ábelovi a zabil jej„
(29.1.2017)
Přísloví 18:12 „Před zkázou se srdce člověka povýší, před slávou je pokora„
(27.12.2016)
Malachijáš 3:19,20 „Neboť hle, přichází den planoucí jako pec a všichni domýšlivci i všichni, kdo páchají ničemnost, se stanou strništěm. Ten přicházející den je spálí, praví Hospodin zástupů, nezanechá z nich kořen ani větev. Avšak vám, kdo se bojíte mého jména, vzejde slunce spravedlnosti a na jeho paprscích bude uzdravení. Vyjdete a budete poskakovat jako vykrmené tele.„
(4.11.2016)
Amos 5:12,13 „Neboť znám vaše mnohá přestoupení, bezpočet vašich hříchů: Utlačujete spravedlivého, berete úplatek a odstrkujete chudé v bráně. Proto ten, kdo je rozumný, v této době umlkne, neboť je zlá doba.„
(7.10.2016)
Izajáš 6:2,3 „Nad ním stáli serafové, … a jeden na druhého volal: Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů; celá země je plná jeho slávy!„
(11.9.2016)
Izajáš 5:20 „Běda těm, kdo zlu říkají dobro a dobru zlo, kdo pokládají temnotu za světlo a světlo za temnotu, kdo pokládají hořké za sladké a sladké za hořké.„
(5.8.2016)
Matouš 24:6 „Budete slýchat o válkách a uslyšíte válečné zvěsti. Dejte si pozor, neděste se. To všechno musí nastat, ale to ještě není konec.„
(26.6.2016)
Jan 5:21 „Jako totiž Otec křísí mrtvé a obživuje, tak také Syn obživuje ty, které chce.„ (31.5.2016)
Římanům 12:2 „A nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé.„ (4.5.2016)
Přísloví 30:6 „O dvě věci tě prosím;...Vzdal ode mne šálení a lživé slovo, nedávej mi chudobu ani bohatství!.„ (6.4.2016)
Žalm:51 „Pro vedoucího chval. Davidův žalm. Když k němu přišel prorok Nátan poté, co David vešel k Bat-šebě.„ (14.2.2016)
Izajáš 9:1,5 „Lid, který chodí v temnotě, uvidí veliké světlo. Na ty, kdo bydlí v zemi nejhlubší tmy, na ně zazáří světlo. … Neboť chlapec se nám narodil, syn je nám dán; na jeho rameni spočinulo panství. Dal mu jméno Podivuhodný rádce, mocný Bůh, Věčný Otec, Kníže pokoje.„ (26.12.2015)
Daniel 2:44,45 „Za dnů oněch králů ale Bůh nebes nastolí království, jež nebude zničeno navěky ani to království nebude přenecháno jinému lidu. Ono rozdrtí a ukončí všechna tato království, ale samo bude stát navěky, neboť jsi viděl, jak se bez rukou z té hory vylomil kámen a rozdrtil železo, bronz, keramiku, stříbro i zlato.„ (18.11.2015)
Daniel 2:43 „…Že jsi viděl železo promíšené s hliněnou keramikou -- lidé se budou mísit, ale držet jeden s druhým nebudou, právě tak jako se železo nemísí s keramikou.„ (27.9.2015)
Římanům 1:25-27 „…vyměnili Boží pravdu za lež… Jejich ženy vyměnily přirozený styk za nepřirozený a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženami a vzplanuli žádostí jeden k druhému.„ (9.9.2015)
Římanům 9:10 „Vyznáš-li svými ústy Pána Ježíše a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš zachráněn.„ (25.8.2015)
1Mojžíšova 1:27,28 „Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, stvořil ho k obrazu Božímu, stvořil je muže a ženu. Bůh je požehnal a řekl jim: Ploďte a množte se a naplňte zemi, podmaňte si ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem a nad vším živým, co se na zemi hýbe.„ (5.7.2015)
Lukáš 18:7,8 „Což teprve Bůh! Nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá? Ujišťuji vás, že se jich brzo zastane.„ (6.6.2015)
Židům 1:8,9 „avšak o Synovi: ‚Tvůj trůn, Bože, je na věky věků a žezlo přímosti je žezlem tvého království. Miloval jsi spravedlnost a nenáviděl nepravost; proto pomazal tě, Bože, Bůh tvůj olejem veselí nad tvé společníky.‘„ (1.5.2015)
Koloským 3:13,14 „Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpusťte i vy. A nad to všechno mějte lásku, která je poutem dokonalosti„ (2.4.2015)
2 Korintským 5:9,10 „Všichni přece musíme stanout před Kristovým soudem, aby každý z nás dostal odplatu za to, co v těle vykonal, ať už to bylo dobré anebo zlé.„ (21.2.2015)
1 Petra 1:8,9 „Ač jste ho neviděli, milujete ho; ačkoli ho ani nyní nevidíte, věříte v něho a jásáte nevýslovnou radostí, plnou slávy, docházejíce cíle své víry, záchrany duší.„ (25.1.2015)
Lukáš 14:13,14 „Ale když pořádáš hostinu, zvi chudé, zmrzačené, chromé a slepé, a budeš blahoslavený, protože nemají, čím ti odplatit; bude ti odplaceno při zmrtvýchvstání spravedlivých.„ (23.12.2014)
Žalm 17:15 „Já se však po právu budu kochat tvou tváří, nasycen budu tvou podobou, až se probudím„ (25.11.2014)
Jeremiáš 31:22 „Dokdy se budeš toulat sem a tam, odpadlá dcero? Vždyť Hospodin stvořil na zemi novou věc: Žena bude kroužit kolem muže.„ (23.10.2014)
Marek 13:7 „Až uslyšíte válečný ryk a zvěsti o válkách, nelekejte se! Musí to být, ale to ještě nebude konec.„ (21.9.2014))
Job 6:14 „Zoufalému náleží milosrdenství jeho přítele, i když opustí bázeň před Všemohoucím.„ (27.8.2014)
Žalm 25:14 „Tajemství JHVH zjevné jest těm, kteříž se jeho bojí, a ve známost jim uvádí smlouvu svou.„ (3.8.2014)
Filipským 1:9,10 „A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala v důkladnějším poznání a ve vší vnímavosti; abyste uměli rozpoznat to, na čem záleží, a byli čistí a bezúhonní pro den Kristův,… „ (25.6.2014)
Žalm 92:7,8 „Tupec o tom neví, hlupák tomu nerozumí. Svévolníci bují jako plevel, všichni pachatelé ničemností rozkvétají, aby byli navždy vyhlazeni.“ (21.5.2014)
Jeremiáš 3:16 „… Nebude se už říkat: Schrána smlouvy JHVH; ani jim na mysl nepřijde,…, nebudou jí postrádat…“ (26.4.2014)
Jan 13:31 „Když Jidáš vyšel ven, Ježíš řekl: „Nyní byl oslaven Syn člověka a Bůh byl oslaven v něm."" (5.4.2014)
Marek 16:1,5-7 „Marie z Magdaly, Marie, matka Jakubova, a Salome… Vstoupily do hrobu a uviděly mládence, který seděl po pravé straně a měl na sobě bílé roucho; i zděsily se. Řekl jim: "Neděste se! Hledáte Ježíše, toho Nazaretského, který byl ukřižován. Byl vzkříšen, není zde. Hle, místo, kam ho položily. Ale jděte, řekněte učedníkům, zvláště Petrovi: 'Jde před vámi do Galileje; tam ho spatříte, jak vám řekl.… (21.3.2014)
Zjevení 6:16,17 „... Padněte na nás a skryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu, a před hněvem Beránka! Neboť přišel veliký den jejich hněvu; kdo bude moci obstát?… (22.2.2014)
Zjevení 1:11 „Co vidíš, napiš do svitku a pošli sedmi sborům: Do Efesu, do Smyrny, do Pergama, do Thyatir, do Sard, do Filadelfie a do Laodiceje…“ (24.1.2014)
Lukáš 2:10,11 „Anděl jim řekl: Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán,…“ (26.12.2013)
Lukáš 15:7 „Pravím vám, že tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují.“ (9.12.2013)
Žalm 37:1-3 „Nerozčiluj se kvůli zlovolníkům, nezáviď těm, kdo páchají zvrácenosti, neboť brzy uschnou jako tráva a zvadnou jako zelené býlí. Důvěřuj Hospodinu a čiň dobré; přebývej v zemi a pěstuj poctivost.“ (17.11.2013)
2Petra 1:19 „A máme ještě pevnější prorocké slovo. Dobře činíte, že se ho držíte jako světla, které svítí v temném místě, dokud se nerozbřeskne den a jitřenka nevzejde ve vašich srdcích.“ (25.10.2013)
Izajáš 5:20 „Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo za tmu, kdo vydávají hořké za sladké a sladké za hořké!“ (21.9.2013)
Jakuba 1:1 „Jakub, služebník Boží a Pána Ježíše Krista, posílá pozdrav dvanácti pokolením v diaspoře“ (25.8.2013)
Zjevení 1:8 „Já jsem Alfa i Omega, praví Pán Bůh, ten, který jest a který byl a který přichází, Všemohoucí“ (27.7.2013)
Matouš 7:17 "Tak každý dobrý strom dává dobré ovoce, ale špatný strom dává špatné ovoce." (24.6.2013)
Lu 11:23 / Mt 12:30 "Kdo není se mnou, je proti mně; kdo se mnou neshromažďuje, rozptyluje." (24.5.2013)
1Jana 14:6 "Milovaní, nevěřte každému vnuknutí (duchu), nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha; neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa." (28.4.2013)
Jan 14:6  „Ježíš mu odpověděl: "Já jsem ta cesta, pravda i život.““. (18.3.2013)
Ozeáš 6:6  „Chci milosrdenství, ne oběť, poznání Boha je nad zápaly.“. (19.2.2013)
Jan 6:63  „Co dává život, je Duch, tělo samo nic neznamená. Slova, která jsem k vám mluvil, jsou Duch a jsou život“. (27.1.2013)
Římanům 1:19,20  "Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné. Bůh jim to přece odhalil. Jeho neviditelnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu" (5.1.2013)
Izaiáš 55:11  "Tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst: Nevrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci, vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal" (17.12.2012)
Matouš 6:10  "Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi" (29.11.2012)
Matouš 6:9  "Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi na nebesích, buď posvěceno tvé jméno..." (15.11.2012)